Содержание

зразок угоди про сплату аліментів на утримання батьків

Зразок угоди про сплату аліментів на утримання батьків

про сплату аліментів

між повнолітніми працездатними дітьми

і непрацездатними батьками

"___" ________ ____ р

Гр. Російської Федерації _______________, паспорт серії ___, N _____, виданий "___" ________ ____ року ______________, прожівающ__ за адресою: __________________, іменоване надалі "Платник аліментів 1",

гр. Російської Федерації ______________, паспорт серії ____ N _____, виданий "___" ________ ____ року _____________, прожівающ__ за адресою: __________________, іменоване надалі "Платник аліментів 2",

і гр. Російської Федерації ____________, паспорт серії _____ N ____, виданий "___" ________ _____ року __________, прожівающ__ за адресою: __________________, іменоване надалі "Одержувач аліментів", уклали цю угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Відповідно до статті 87 Сімейного кодексу Російської Федерації (далі - СК РФ), яка встановлює обов'язок працездатних повнолітніх дітей по утриманню своїх непрацездатних потребують допомоги батьків, а також статтями 99 - 105 СК РФ, що визначають умови і порядок укладення угоди про сплату аліментів, Платники аліментів надають Одержувачу аліментів утримання (аліменти) в терміни, в розмірі, формі і порядку, що визначаються цією угодою.

1.2. Одержувач аліментів непрацездатний, потребує матеріальної допомоги.

1.3. Підстав для звільнення платників аліментів від обов'язку по утриманню отримувача аліментів немає.

1.4. Аліменти сплачуються незалежно від матеріального та сімейного стану Платників аліментів.

1.5. Платники аліментів проживають окремо від отримувача аліментів.

2. РОЗМІР, ФОРМА І ТЕРМІНИ ВИПЛАТИ аліментів

2.1. Виплата аліментів за цією угодою проводиться в такому порядку:

Протягом __ днів з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 1 виплачує Одержувачу аліментів одноразово грошові кошти в розмірі ______ (________) гривень.

Протягом __ днів з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 2 виплачує Одержувачу аліментів одноразово грошові кошти в розмірі ______ (________) гривень.

Виплата вищевказаних грошових коштів здійснюється шляхом перерахування на банківський рахунок отримувача аліментів або шляхом вручення готівки. Вибір варіанту виплати визначається за усною домовленістю сторін цієї угоди.

2.2. Документами, що підтверджують виконання Платником аліментів своїх зобов'язань, є:

- розписка отримувача аліментів - при розрахунках готівкою;

- банківські та бухгалтерські документи - при розрахунках шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок;

- документи, що підтверджують внесення відповідних грошових коштів в депозит нотаріуса.

2.3. У разі якщо сторони за цим договором визначать, що виплата аліментів буде здійснюватися шляхом їх перерахування на банківський рахунок отримувача аліментів, Платник аліментів має право відкрити банківський рахунок на ім'я Одержувача аліментів, попередньо повідомивши йому про це.

2.4. Порядок щомісячних виплат.

До __ числа кожного місяця починаючи з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 1 виплачує Одержувачу аліментів грошові кошти в розмірі _______ (__________) рублів.

До __ числа кожного місяця починаючи з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 1 виплачує Одержувачу аліментів грошові кошти в розмірі _______ (_________) гривень.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Платник аліментів зобов'язується виплатити аліменти їх Одержувачу своєчасно і в передбаченому цією угодою розмірі.

3.2. Одержувач аліментів зобов'язується прийняти їх і видати відповідну розписку в разі, якщо виплата аліментів проводитиметься шляхом вручення готівки.

3.3. У разі невиконання або прострочення виконання Платником аліментів (Платниками аліментів) обов'язки по їх перерахування він сплачує Одержувачу аліментів пені за кожний день прострочення в розмірі _______ (__________) відсотків від несплаченої суми.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

4.1. Ця угода вважається укладеним з моменту надання йому нотаріальної форми.

4.2. Розмір виплачуваних за цією угодою аліментів не може бути зменшений сторонами за цією угодою.

4.3. Сторони мають право за взаємною згодою в будь-який час змінити цю угоду або припинити його дію у встановленій законом формі.

4.4. Одностороння відмова від виконання цієї угоди не допускається.

4.5. Всі спірні питання за цим договором, які можуть виникнути в ході його виконання, будуть вирішуватися сторонами за цим договором шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди кожна сторона по цій угоді має право звернутися до суду.

4.6. Ця угода складена в трьох примірниках, підписаних сторонами і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, а третій буде зберігатися в справах нотаріуса _________.

Угода про сплату аліментів батькам

Законодавець надає батькам право на матеріальну допомогу з боку своїх дітей. Вона може бути здійснена на добровільних умовах за допомогою укладання угоди або в примусовому порядку шляхом звернення до судових органів. Угода оформляється в письмовому вигляді і засвідчується у нотаріуса, завдяки чому воно набуває силу виконавчого листа.

Зміст угоди про сплату аліментів на утримання батьків

В рамках ст. 87 СК РФ повнолітні діти, які мають працездатністю, зобов'язані утримувати своїх непрацездатних потребують допомоги батьків. Отже, неповнолітні діти, які отримали емансипацію або уклали шлюб, не зобов'язані утриманню батьків. І з ними не можна укласти угоду про сплату аліментів.

укладається угода в письмовому вигляді і проходить нотаріальне посвідчення. В угоду повинна міститися наступна інформація:

 • найменування сторін із зазначенням паспортних даних;
 • предмет угоди (із зазначенням причини укладення угоди);
 • розмір умови, способи і порядок виплати аліментів;
 • Права та обов'язки сторін;
 • умови зміни і розірвання угоди;
 • відповідальність за несвоєчасну сплату аліментів;
 • термін дії угоди;
 • підписи сторін.

В угоді можна передбачити, хто і в якому порядку несе витрати на нотаріальне посвідчення.

Якщо ж угода укладається з особою обмежено дієздатним, то на здійснення даної угоди у нього повинно бути згода піклувальника, в іншому випадку, укладена угода про сплату аліментів також буде визнано недійсним (Ст. 176 ЦК України).

При посвідченні угоди про оплату аліментів нотаріус не зобов'язаний здійснювати визначення непрацездатності батьків і матеріального становища обох сторін.

Форма угоди про сплату аліментів батькам

Ст. 100 СК РФ передбачає, що для правильного оформлення угоди про аліменти і, в подальшому, відсутність претензій родичів один до одного, необхідно звернутися до нотаріуса. Останній здійснює правову перевірку документа і упевниться, що кожна сторона має право на укладення такого документа.

У разі, якщо сторони склали і підписали угоду, не впевнився його нотаріально, то угода про сплату аліментів батькам вважається недійсним. Тобто він визнається недійсним з моменту його укладення. Наявності однієї простої письмової форми для угоди про сплату аліментів мало, оскільки вона не набуває юридичної сили (п. 1 ст. 165 ЦК України, ст. 167 ЦК України).

Між Мітрюхіним Ю.П. і його дочкою було укладено нотаріально засвідчене угоду про сплату аліментів. Через 2 місяці з моменту укладення угоди дочки на роботі дали підвищення, за наполяганням Мітрюхіна Ю.П. було складено зміна до угоди з метою збільшення розміру аліментних виплат, але сторони не змогли знайти час для посвідчення документа у нотаріуса.

Дочка продовжує виплачувати аліменти Мітрюхіну Ю.П. в колишньому розмірі, в зв'язку з чим, він звертається до суду. Але його позов був відхилений тому зміни повинні були, як і сама угода, бути нотаріально засвідченими, а так вони не мають юридичної сили.

Нотаріальне посвідчення угоди дає ряд переваг:

 • наявність сили виконавчого листа, що істотно полегшує вимога сплати аліментів обов'язковим особою;
 • оскаржити можна тільки в судовому порядку;
 • при відсутності матеріальної допомоги, батько має право звернутися до суду для стягнення аліментів за три роки несплати (за три роки до моменту звернення до суду). У цьому випадку угода виступає доказом того, що батько намагався здійснити дії щодо одержання грошових коштів, а дитина ухилявся від покладених на себе зобов'язань.

З огляду на все вищевикладене, слід зазначити, що Угода без нотаріального оформлення може бути визнано судом дійсним, якщо одна зі сторін почала виконувати по ньому свої зобов'язання, а друга сторона в цей час ухилялася від нотаріального посвідчення.

Порядок укладення угоди про сплату аліментів батькам

Керуючись п. 1 ст. 101 СК РФ, при укладанні угоди про сплату аліментів застосовуються норми цивільного законодавства, закріплені в гол. 28 ГК РФ. Отже, порядок укладення угоди буде проходити в такий спосіб.

Оферта - пропозиція укласти угоду про сплату аліментів. Вона повинна містити в собі сукупність наступних вимог:

 • явне бажання особи на укладення угоди;
 • наявність інформації про розмір, умови, способи і порядок виплати аліментів;
 • звернення до конкретної особи (дитині / батькові) або особи (дітям / батькам).

Очевидно, що не тільки батьки можуть виступати ініціатором укладення угоди, а й діти теж. Оферта може бути як письмова, так і усна.

акцепт - згоду укласти договір, який повинен бути повне і беззастережне. Якщо ж сторона висловлює свою згоду, але бажає змінити запропоновані умови, то це вже не є згодою (акцептом) - це прийнято вважати відмовою від укладення угоди. У ситуації, що склалася є два виходи:

 • подача нової оферти однієї зі сторін вже з зміненими умовами, що містяться в угоді;
 • відмова від укладення угоди і звернення за стягненням аліментів через суд, в разі якщо ініціатором оферти був батько.

Якщо ж у батька кілька дітей, то угода укладається з кожним індивідуально, оскільки:

 1. Обов'язок по матеріально підтримки батьків поширюється на всіх дітей;
 2. Неприпустимо всіх дітей вказувати в одному договорі, нотаріус має право відмовитися від посвідчення такої угоди.

Нестюкова А.А. написала синові лист, в якому пропонує укласти угоду про сплату їй аліментів в розмірі 5 тис. рублів щотижня шляхом перерахування на банківську карту (оферта). Син схвалив пропозицію матері на укладення угоди, але запропонував їй перераховувати аліменти щомісяця в розмірі 20 тис. Шляхом особистої передачі (відмова від укладення угоди на умови матері і напрямок сином нової оферти). Нестюкова А.А. погодилася з пропозицією сина (акцепт).

Зміна і розірвання угоди

Якщо сторони угоди про сплату аліментів вирішили за взаємною згодою в нього внести зміни або розірвати, то це можна здійснити в будь-який час. Тільки слід пам'ятати, зміна або розірвання здійснюється в тій же формі, що й саме аліментні угоду (п. 2 ст. 101 СК РФ), тобто в письмовій формі з дотриманням нотаріального порядку. Зміна / розірвання з ініціативи тільки однієї сторони (батьком або дитиною) неможливо (п. 3 ст. 101 СК РФ).

Отже, перш ніж звертатися до суду повинна бути дотримана досудова процедура врегулювання спору, в іншому випадку суд залишить позовну заяву без розгляду. Суддя приймає рішення про зміну умов у разі істотної зміни матеріального, а також і сімейного стану сторін. Також він може розглянути й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. При зміні чи розірвання угоди про сплату аліментів в судовому порядку, зобов'язання сторін вважаються зміненими або припиненими з моменту вступу в законну силу рішення суду (ст. 453 ЦК України).

при добровільному ув'язненні угоди очевидні наступні переваги для обох сторін:

 • відсутність неприємного судового розгляду;
 • самостійне встановлення порядку, суми та умов виплати аліментів;
 • витрати тільки на складання та нотаріальне посвідчення;
 • Угода прирівняне до виконавчого листа.

При судовому розгляді суд нерідко стає на бік дитини. Це відбувається в разі, якщо батьки були позбавлені батьківських прав і не були поновлені в них до моменту настання повноліття дитини, або не брали участі в її вихованні і не надавали матеріальну підтримку.

Інтернет-ресурс «Аліментовед» спрямований на інформування російської аудиторії і надання допомоги сім'ям у вирішенні складних життєвих проблем, пов'язаних з питаннями отримання і виплати аліментів на підставі федеральних законів і підзаконних актів.

Зразок угоди про сплату аліментів на утримання батьків

про сплату аліментів

між повнолітніми працездатними дітьми

і непрацездатними батьками

"___" ________ ____ р

Гр. Російської Федерації _______________, паспорт серії ___, N _____, виданий "___" ________ ____ року ______________, прожівающ__ за адресою: __________________, іменоване надалі "Платник аліментів 1",

гр. Російської Федерації ______________, паспорт серії ____ N _____, виданий "___" ________ ____ року _____________, прожівающ__ за адресою: __________________, іменоване надалі "Платник аліментів 2",

і гр. Російської Федерації ____________, паспорт серії _____ N ____, виданий "___" ________ _____ року __________, прожівающ__ за адресою: __________________, іменоване надалі "Одержувач аліментів", уклали цю угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Відповідно до статті 87 Сімейного кодексу Російської Федерації (далі - СК РФ), яка встановлює обов'язок працездатних повнолітніх дітей по утриманню своїх непрацездатних потребують допомоги батьків, а також статтями 99 - 105 СК РФ, що визначають умови і порядок укладення угоди про сплату аліментів, Платники аліментів надають Одержувачу аліментів утримання (аліменти) в терміни, в розмірі, формі і порядку, що визначаються цією угодою.

1.2. Одержувач аліментів непрацездатний, потребує матеріальної допомоги.

1.3. Підстав для звільнення платників аліментів від обов'язку по утриманню отримувача аліментів немає.

1.4. Аліменти сплачуються незалежно від матеріального та сімейного стану Платників аліментів.

1.5. Платники аліментів проживають окремо від отримувача аліментів.

2. РОЗМІР, ФОРМА І ТЕРМІНИ ВИПЛАТИ аліментів

2.1. Виплата аліментів за цією угодою проводиться в такому порядку:

Протягом __ днів з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 1 виплачує Одержувачу аліментів одноразово грошові кошти в розмірі ______ (________) гривень.

Протягом __ днів з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 2 виплачує Одержувачу аліментів одноразово грошові кошти в розмірі ______ (________) гривень.

Виплата вищевказаних грошових коштів здійснюється шляхом перерахування на банківський рахунок отримувача аліментів або шляхом вручення готівки. Вибір варіанту виплати визначається за усною домовленістю сторін цієї угоди.

2.2. Документами, що підтверджують виконання Платником аліментів своїх зобов'язань, є:

- розписка отримувача аліментів - при розрахунках готівкою;

- банківські та бухгалтерські документи - при розрахунках шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок;

- документи, що підтверджують внесення відповідних грошових коштів в депозит нотаріуса.

2.3. У разі якщо сторони за цим договором визначать, що виплата аліментів буде здійснюватися шляхом їх перерахування на банківський рахунок отримувача аліментів, Платник аліментів має право відкрити банківський рахунок на ім'я Одержувача аліментів, попередньо повідомивши йому про це.

2.4. Порядок щомісячних виплат.

До __ числа кожного місяця починаючи з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 1 виплачує Одержувачу аліментів грошові кошти в розмірі _______ (__________) рублів.

До __ числа кожного місяця починаючи з моменту укладення цієї угоди Платник аліментів 1 виплачує Одержувачу аліментів грошові кошти в розмірі _______ (_________) гривень.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Платник аліментів зобов'язується виплатити аліменти їх Одержувачу своєчасно і в передбаченому цією угодою розмірі.

3.2. Одержувач аліментів зобов'язується прийняти їх і видати відповідну розписку в разі, якщо виплата аліментів проводитиметься шляхом вручення готівки.

3.3. У разі невиконання або прострочення виконання Платником аліментів (Платниками аліментів) обов'язки по їх перерахування він сплачує Одержувачу аліментів пені за кожний день прострочення в розмірі _______ (__________) відсотків від несплаченої суми.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

4.1. Ця угода вважається укладеним з моменту надання йому нотаріальної форми.

4.2. Розмір виплачуваних за цією угодою аліментів не може бути зменшений сторонами за цією угодою.

4.3. Сторони мають право за взаємною згодою в будь-який час змінити цю угоду або припинити його дію у встановленій законом формі.

4.4. Одностороння відмова від виконання цієї угоди не допускається.

4.5. Всі спірні питання за цим договором, які можуть виникнути в ході його виконання, будуть вирішуватися сторонами за цим договором шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди кожна сторона по цій угоді має право звернутися до суду.

4.6. Ця угода складена в трьох примірниках, підписаних сторонами і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, а третій буде зберігатися в справах нотаріуса _________.

Угода про сплату аліментів: зразок. Нотаріальне угоду про сплату аліментів

Розлучення рідко закінчуються збереженням дружніх відносин між подружжям. Зазвичай вони взагалі починають ворогувати. І ніяких домовленостей щодо дітей про сплату аліментів і поділ майна не виходить. Але не завжди все настільки погано. Іноді люди намагаються укласти угоду про сплату аліментів. Зразок договору, процедура оформлення та всі нюанси, які повинні знати боку, будуть представлені нижче. Даний процес сам по собі не надто багато проблем приносить батькам, якщо правильно підійти до нього. Так в курсі чого повинні бути подружжя?

Перше питання, яке виникає у громадян: "А чи треба взагалі займатися паперовою тяганиною і укладати якийсь договір?" Може бути, без нього теж можна обійтися? Так, у кожного є така можливість. Адже люди здатні домовитися між собою про сплату грошових коштів на утримання дитини без паперового оформлення. Можна сказати, по совісті. Тоді угоду про сплату аліментів батькам не потрібно.

Проте такий крок не дає ніяких гарантій отримання грошей на утримання. Тому часто саме оформлення договору дозволяє в разі чого звернутися в суд і в примусовому порядку стягнути з громадянина-платника борг. При відсутності даного паперу ніяких зобов'язань у людини, яке перераховує гроші, немає.

Наступне питання, яке цікавить населення: "Кому належить отримувати грошові кошти на утримання?" З ким може полягати угоду про сплату аліментів? Зразок даного документа буде наведено пізніше. Для початку слід розібратися у всіх особливості укладання угоди. На даний момент в Росії існує всього декілька випадків, при яких громадяни мають право на стягнення грошових коштів на утримання як в судовому порядку, так і в мирній формі.

 • всім неповнолітнім дітям;
 • повнолітнім студентам, які навчаються на очному відділенні вузів до 23 років;
 • дружинам в декреті (або вагітним);
 • жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;
 • нужденним батькам;
 • подружжю, якщо ті перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Найпоширенішим випадком вважається сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Але останнім часом з'явився ще один момент, який зазвичай доходить до суду. Ця угода про сплату аліментів батькам. Особливо тим, хто не займався вихованням дитини. У даній ситуації батьки спочатку намагаються мирно стягнути аліменти з дорослих дітей, а якщо це не вдається, звертаються до суду.

Також корисно буде дізнатися, коли саме може бути укладено угоду про сплату аліментів. У Росії дозволено вирішувати це питання мирно до звернення в суд. Тобто в будь-який момент, поки не відбулося судове засідання. Крайній термін - це безпосередні судові дебати. Тобто про аліменти в будь-якому випадку домовитися можна практично завжди. І оформити відповідний договір. До речі, жінки можуть подати на аліменти на себе і на дитину, навіть перебуваючи в офіційному шлюбі з платником.

Практика показує, що зазвичай договір укладається безпосередньо під час розлучення або заздалегідь. Коли мова йде про сплату грошових коштів на утримання батьків, то дія відбувається на вимогу потенційних одержувачів грошей.

Іншими словами, ніяких тимчасових обмежень щодо досліджуваного питання немає. Нотаріальне угоду про сплату аліментів в тому чи іншому випадку полягає до судового рішення, коли про дату підписання відповідних паперів домовляться сторони. Навіть якщо мала місце словесна форма домовленості про сплату грошей на утримання, можна в будь-який момент без суду оформити її офіційно.

Форма угоди про сплату аліментів

Як правильно укласти досліджувану домовленість? Це важливий момент. Зараз в Російській Федерації форма угоди про сплату аліментів може бути різною. Все залежить від того, про яку саме домовленості йдеться.

Так, в разі неофіційного укладення угоди можна обійтися словесною формою. Тобто громадяни мирно домовляються про все між собою, і ніхто не займається паперовою тяганиною.

А ось якщо потрібне документальне підтвердження, то форма угоди про сплату аліментів тільки письмова. І виражається вона докладним договором, в якому прописуються всі особливості виплат. Причому договір може бути виражений мировою угодою в суді або нотаріально завіреної папером. Все залежить від того, де саме і коли конкретно громадяни вирішили без судового примусу домовитися про виплату грошових коштів.

Слід звернути увагу на те, що практично будь-який договір можна змінити. Але тільки при дотриманні певних умов. Зміна угоди про сплату аліментів має місце. Можна в будь-який момент звернутися до нотаріуса і поміняти встановлені раніше умови. Але тут доведеться враховувати один нюанс: всі зміни повинні відбутися тільки за обопільною згодою. В односторонньому порядку не можна поміняти умови договору. Це не дозволяється ні платнику, ні одержувачу грошових коштів.

В іншому ж після сплати державного мита (350 рублів в 2016 році) за внесення змін до договору можна прийти до нотаріуса і змінити встановлені раніше умови угоди. При цьому сторони повинні дати письмову згоду на доопрацювання договору. Це вкрай важливо. Інакше всі зміни будуть вважатися недійсними.

А чи можна на якихось підставах розірвати аліментні угоду? Так, така можливість є. Тільки розірвання угоди про сплату аліментів здійснюється при взаємній згоді сторін. Для цього в будь-який момент громадяни повинні прийти до нотаріуса і укласти нову угоду в письмовій формі - про розірвання раніше укладеною домовленістю. В односторонньому порядку зробити це можна.

Також розглядається припинення дії угоди у зв'язку із закінченням встановлених в документі термінів про сплату грошових коштів на утримання того чи іншого громадянина. Вкрай рідко, але таке буває.

Найчастіше зустрічаються інші випадки. Розірвання угоди про сплату аліментів має місце в наступних ситуаціях:

 • досягнення дітьми повноліття;
 • смерть одержувача грошових коштів або платника;
 • зміна сімейного стану одержувача (наприклад, якщо дружина вийшла повторно заміж);
 • досягнення дитиною віку 3-х років;
 • якщо неповнолітнього удочерили або усиновили;
 • коли одержувача платежу (у випадку з неповнолітніми) визнають повністю дієздатним до досягнення нею 18 років (емансіпіруется);
 • платник втратив дієздатність або працездатність;
 • різка зміна матеріального становища набувачів платежів в кращу сторону.

Найбільш частим випадком є ​​або поліпшення матеріального становища батьків, або смерть одержувачів, або досягнення повноліття дітьми, на утримання яких сплачувалися кошти.

Як правильно укласти угоду про сплату аліментів? Зразок даного документа буде представлений далі. Насамперед необхідно знати, які умови повинні дотримуватися. Адже при невідповідності встановленим нормам нотаріус не дозволить підписати сторонам угоду.

Саме тому важливо розуміти, які умови повинні бути дотримані. Насправді все не так важко, як здається. На даний момент в Росії до аліментного угоди висуваються наступні запити:

 • не можна, щоб угода погіршувало матеріальне становище дитини (зазвичай актуально для внесення змін);
 • договір не повинен суперечити російським законодавством;
 • письмова форма домовленості - це обов'язково;
 • присутність нотаріуса при укладанні угоди (нотаріальне завірення);
 • аліментних договір укладається за обопільною і добровільною згодою сторін;
 • можна вказувати в документі норми щодо здійснення догляду і виховання, які вважаються відхиленням від Сімейного кодексу;
 • угода повинна вказувати на всі особливості та нюанси виконання аліментних зобов'язань.

Більше ніяких істотних змін немає. Рекомендується враховувати чинні в Росії правила щодо встановлення мінімальних аліментів. Іноді невідповідність цим правилам призводить до відмови нотаріуса в укладенні угоди.

Так скільки мінімально в Росії повинні платити на утримання дітей? Зазвичай мова йде про стягнення процентного співвідношення від заробітку громадянина. Менше встановлених норм аліменти бути не можуть. Якщо говорять про безробітного платника, то за потенційний заробіток буде братися мінімальна оплата праці. Нотаріальне угоду про сплату аліментів має на увазі стягнення в наступних мінімальних розмірах:

 • 25% від заробітку, якщо мова йде про одну дитину;
 • 33% платять на 2-х дітей;
 • 50% на 3-х і більше неповнолітніх.

З 1 липня 2016 МРОТ в Росії в середньому становить 7 500 рублів. Якщо аліменти стягуються згідно із законом або за згодою, то мінімальні платежі не можуть бути менше:

 • 1 875 рублів на одного неповнолітнього;
 • 2 475 рублів (якщо мова йде про 2-х дітей);
 • 3 750 рублів на 3-х дітей і більше.

На практиці нотаріус зазвичай звертає увагу на встановлені суми і не ставить запевнення, якщо порушені раніше перераховані норми. Тільки в дійсності на 1 дитину в середньому в договорі люди вказують 5 000 рублів щомісячних виплат.

На які ще моменти слід звернути увагу? Сплата аліментів - це не тільки гроші. Кошти на утримання людини можуть виражатися іншими способами. Причому тоді зразок угоди про сплату аліментів буде значно відрізнятися від всіх інших. Про яких випадках йдеться? Як можуть виражатися аліменти? Форми подібних платежів наступні:

 • щомісячні грошові виплати;
 • матеріальні блага;
 • одноразова велика виплата грошей;
 • передача нерухомості у власність одержувачу аліментів.

Так, зразок угоди про сплату аліментів повинен включати в себе грошові щомісячні стягнення. Якщо ж мова йде про передачу нерухомості або матеріальних благ, а також одноразової виплати, то прийнято відразу ж реалізовувати умови договору і складати розписку про отримання встановлених коштів на утримання того чи іншого громадянина.

Угода про сплату аліментів дружині, дітям, а також нужденним батькам повинно бути правильно оформлено. Що потрібно громадянам, щоб укласти даний договір? Існують різноманітні варіанти розвитку подій. Але найчастіше потрібно пред'явити:

 • безпосередня угода з подробицями аліментних зобов'язань;
 • паспорта сторін;
 • свідоцтва про народження всіх дітей;
 • документи, що підтверджують родинні зв'язки платника і одержувача;
 • папери про розлучення або укладення шлюбу;
 • квитанцію про сплату послуг нотаріуса для засвідчення угоди;
 • довідки про доходи платника.

Якщо ж мова йде про передачу нерухомості, то список трохи змінюється. Угода про сплату аліментів (нотаріус перевіряє в обов'язковому порядку наданий пакет документів) зажадає:

 • посвідчення особистостей сторін;
 • документи, які можуть підтвердити спорідненість;
 • квитанцію про оплату послуг нотаріального посвідчення;
 • паперу про права власності на майно, передане одержувачу;
 • кадастровий паспорт нерухомості;
 • довідку про доходи потенційного платника.

Уже на місці оформляється факт передачі майна у власність іншій особі. Нотаріус в такому випадку видає довідку, що підтверджує права на нерухомість. Вона стане в нагоді при переоформленні свідоцтва про право власності. На цьому процес закінчується. Але як виглядає приблизний зразок угоди про сплату аліментів?

Взагалі, єдиної відповіді немає. Адже кожен договір індивідуальний. Тому слід звернути увагу на те, що наведені приклади - це лише шаблони, на які можна спертися при складанні власного договору. Як виглядає угоду про сплату аліментів? Зразок, представлений далі, підходить для стягнення грошей з батьків неповнолітнього.

Ми, Іванов Іван Іванович (далі - Платник) 1965 року народження і Іванова Марія Петрівна (далі - Одержувач) 1970 року народження, цією угодою встановлюємо сплату аліментів на загального неповнолітньої дитини - Іванова Марка Івановича, який народився 4 липня 2006 року.

За спільною домовленістю нами було вирішено, що Платник перераховує аліменти щомісяця 25 числа в розмірі 10 000 рублів на рахунок Іванової Марії Петрівни: (реквізити отримувача).

Можна подивитися на ще одну угоду про сплату аліментів. Зразок його підходить для передачі майна.

Ми, Зінов'єв Марк Антонович 1986 року народження і Зінов'єва Ганна Василівна 1990 року народження, цим договором встановлюємо порядок сплати аліментів на загальну неповнолітню дочку - Зинов'єву Марину Марківну.

Зінов'єв Марк Антонович зобов'язується передати 1-комантную квартиру, що знаходиться за адресою: м Москва, вул. Івана Сусаніна, будинок 30, кв. 64, у власність Марині Марківні. З моменту переходу нерухомості до дочки з батька знімаються всі аліментні зобов'язання з утримання неповнолітньої.

От і все. Тепер зрозуміло, як виглядає угоду про сплату аліментів. Зразок, представлений вище, - це тільки шаблон. За подібним принципом громадяни укладають аліментні договори в більш розгорнутому вигляді. Аналогічним чином слід діяти, якщо потрібно укласти угоду про зміст нужденних батьків або дружина. Насправді все не так важко, як здається.

Угода про сплату аліментів

Однією з формою забезпечення отримання аліментів є угода про сплату аліментів. В цьому випадку потрібно буде мирно домовитися про розмір аліментів, строки і порядок їх виплати та закріпити домовленості у нотаріуса, без звернення до суду.

Очевидно, що такий спосіб отримання аліментів є одним з найбільш простих. Ще простіше, коли аліменти виплачуються просто з доброї волі. Однак такі добровільні виплати можуть припинитися в будь-який момент. Тоді як угоду про виплату аліментів має силу виконавчого документа, що дозволяє виконувати його і примусово.

Якщо сторони не можуть домовитися про добровільну виплату аліментів, слід звернутися в суд.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

Поняття угоди про сплату аліментів

Угода про сплату аліментів - це договір між стороною, зобов'язаною сплачувати аліменти, і стороною, яка має право на їх отримання, про розмір, терміни і порядок отримання такого змісту. Угода обов'язково укладається в письмовій формі. Письмовий документ підписується сторонами і посвідчується нотаріусом.

Якщо сторони домовилися між собою про виплату аліментів усно, склали розписку або договір, але до нотаріуса не зверталися - це не є угодою про сплату аліментів, в тому сенсі, який надає йому закон.

Укладати угоду про виплату аліментів можна в тих випадках, коли платник аліментів не відмовляється від матеріальної допомоги і всіх влаштовують запропоновані їм умови про суму і порядок виплати грошей. Наприклад, батько дитини згоден виплачувати щомісяця на його утримання по ¼ від свого доходу, але не хоче, щоб аліменти були стягнуті за рішенням суду. У цьому випадку правильним рішенням буде звернутися до нотаріуса і укласти угоду.

Не варто звертатися до нотаріуса, якщо між сторонами є розбіжності, вони сперечаються і конфліктують. Також слід враховувати, що за складання та посвідчення угоди про сплату аліментів нотаріус візьме гроші, а це не менше 5000 рублів в цінах 2018 року.

Хто має право укласти угоду про сплату аліментів

Правом укладення угоди мають тільки особи, які пов'язані аліментних відносинами в силу закону. Особи, які не зобов'язані виплачувати аліменти, не має права укладати такий договір.

У Сімейному кодексі РФ наведено повний список осіб, які зобов'язані сплачувати та отримувати аліменти:

 1. батьки повинні утримувати своїх дітей, в тому числі повнолітніх непрацездатних;
 2. дорослі діти - своїх нужденних непрацездатних батьків;
 3. потребує подружжя отримують зміст від іншого;
 4. інші члени сім'ї - при відсутності батьків, дітей або подружжя.

Відповідно всі ці особи мають право оформити угоду, де визначаються розмір, умови і порядок виплати аліментів.

На що звернути увагу перед укладенням угоди

Перед складанням угоди сторонам необхідно:

визначити чи мають вони право на його укладення

домовитися про розміри виплати

домовитися в які терміни буде відбуватися виплата аліментів

вирішити який порядок виплат їх влаштує, готівковий або безготівковий, обговорити реквізити, за якими будуть відбуватися зарахування або форму документа, яка буде підтверджувати отримання готівки (розписка)

обговорити кандидатуру нотаріуса, яка їх влаштує

Сторони можуть визначити будь-який розмір виплат аліментів в угоді, однак вони повинні бути не менше ніж ті, які встановлені в законі на 1 дитину - ¼ частина заробітку, на 2 - 1/3, на 3 і більше - ½. Аліменти можуть бути виплачені в твердій сумі або поєднувати часткової характер і тверду суму.

Терміни виплати аліментів встановлюються, як правило, щомісячними платежами, їх приурочують з термінами отримання заробітної плати або іншого доходу. Краще, якщо в угоді будуть вказані рамкові терміни, наприклад, до 15 числа кожного місяця.

Особливістю угоди про аліменти є те, що можна зробити все виплати вперед, однією або декількома сумами або надати в рахунок майна дороге майно.

Наприклад, сторони домовилися, що аліменти батько буде платити на 8 річного сина з розрахунку 10000 руб. щомісяця. В цьому випадку можна розрахувати, що за рік потрібно буде виплатити 120000 руб, а за весь час 1200000 руб. У цей випадку в угоді можна встановити, що сума 1200000 виплачується однією сумою. Ще один варіант - батько надає в рахунок виплати суми частку в квартирі аналогічної вартості. У цьому випадку головне прийти до взаємної домовленості.

Вибір порядку оплати аліментів залежить тільки від зручності сторін. Якщо гроші зараховуються на банківський рахунок, в призначенні платежу потрібно буде вказувати, що це аліменти. Такий спосіб зручніше тому, що завжди можна уявити підтверджуючий документ - виписку з банківського рахунку. При передачі грошей готівкою в якості підтвердження необхідно складати розписку, причому робити це кожен раз, при кожній передачі грошової суми. Розписку про передачу аліментів підписує одержувач, а забирає собі платник. Зразок розписки можна скачати на нашому сайті. Його можна роздрукувати або переписати від руки. Різниці в цьому випадку немає ніякої.

Зразок розписки про отримання аліментів за угодою

Представлений зразок розписки про отримання аліментів за угодою про їх сплату може використовуватися в будь-яких ситуаціях, коли аліменти виплачуються готівкою.

Розписка в отриманні аліментів

м __________ «__» ___________ ____ р

Я ________ (ПІБ одержувача аліментів), отримала грошові кошти в розмірі __________ (цифрами і прописом)

від ________ (ПІБ платника аліментів) за _____ (вказати за який місяць якого року отримані аліменти), відповідно до нотаріально посвідченою угодою про сплату аліментів від «__» ___________ р

Одержувач аліментів: ______ (підпис і розшифровка)

Розписка в отриманні аліментів (11,5 KiB, 1 999 hits)

Як скласти і укласти угоду про сплату аліментів

Коли всі питання сторонами обговорено і врегульовані можна закріпити їх на папері склавши проект угоди. Цей проект можна оформити самим або довірити оформлення нотаріуса. Ще раз звернемо увагу, що скласти угоду можна самостійно або у нотаріуса. Але в будь-якому випадку угода повинна бути нотаріально посвідчена.

Що повинно містити угоду:

У тексті угоди вказується місце його укладення. Це може бути місто, селище або інший населений пункт. Вказується, як: місто Вологда, селище Новий, станиця Кубанська і т. Д.). вказуємо то місце, де будемо ставити підписи під угодою, там де будемо відвідувати нотаріуса.

Дату укладення угоди. Дата повинна містити число, місяць і рік. Можна все розписати або просто вказати цифри. 15 жовтня 2018 року або п'ятнадцяте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року. Тут різниці немає, головне, щоб все було написано зрозуміло і розбірливо.

Найменування документа: «Угода про сплату аліментів».

Особисті дані сторін. Вказуються обов'язково прізвище, ім'я та по батькові повністю, без скорочень, як в паспорті. Можна вказати і інші відомості - паспортні дані, дату і місце народження, місце реєстрації та місце проживання. Однак вказівка ​​цих додаткових даних не обов'язково.

Повні дані особи на утримання якого будуть виплачуватися аліменти. Якщо це дитина, то вказуються його ПІБ, дата народження, ким доводяться йому платник і одержувач аліментів.

Розмір аліментів за угодою. Якщо це тверда сума, то вона вказується числами і прописом, наприклад, 5000 (п'ять тисяч рублів). Якщо це частки від доходу, то вказується їх розмір, наприклад, ½ або ¼, саме в такому вигляді з косою рисою.

Терміни виплати аліментів. Краще вказати, що аліменти виплачуються до якої дати, наприклад, до 15 числа кожного місяця. Можна вказати і конкретну дату - 25 числа кожного місяця.

Порядок виплат. Готівковими коштами Іванової А.І., про що останній складається розписка. Шляхом переказу коштів на рахунок Іванової А.І. За наступними банківськими реквізитами: ....

Додаткові умови угоди. Якщо у сторін є якісь особливі побажання.

Порядок підписання, укладення та посвідчення угоди нотаріусом.

Порядок індексації аліментів за угодою. Якщо це передбачено сторонами. (Детальніше дивіться тут: Індексація аліментів)

В кінці обов'язково ставляться підписи сторін. В угоді повинна стояти засвідчує підпис нотаріуса, завірена його печаткою.

Угоди про аліменти можуть мати нюанси у випадках, коли вони стосуються дітей, подружжя або інших осіб, тому наведемо зразки різних документів.

Зразок угоди про аліменти на дитину в частках до заробітку

Угода про сплату аліментів на утримання дитини в частках до заробітку

м __________ «__» ___________ ____ р

Громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «платник», з одного боку, і громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «одержувач», з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

1.1. Відповідно до статей 80, 81, 101 Сімейного кодексу РФ платник виплачує одержувачу аліменти на утримання неповнолітньої _________ (ПІБ дитини) «__» ______ року народження.

1.2. Ця угода діє до досягнення дитиною 18-річного віку, останній платіж здійснюється в місяць досягнення повноліття.

1.3. За цією угодою аліменти сплачуються платником щомісяця у вигляді ¼ частини заробітку і (або) іншого доходу платника.

1.4. Виплата аліментів проводиться до _____ числа місяця за поточний місяць.

1.5. Виплата вищевказаних грошових коштів здійснюється шляхом вручення готівкових коштів одержувачу, під розписку. Розписки зберігаються у платника до закінчення терміну дії угоди.

1.6. Платник зобов'язується:

- своєчасно виплачувати аліменти, а також інші платежі, передбачені цією угодою;

- сповіщати одержувача про зміну місця роботи. Зміни розміру оплати руда, появу і зникнення додаткових джерел доходу, а також інші відомості, що можуть вплинути на розмір аліментів.

1.7. Одержувач зобов'язується повідомляти Платнику про зміни реквізитів банківського рахунку і будь-яких інших обставин, що мають значення для своєчасного виконання платником своїх аліментних зобов'язань.

1.8. Ця Угода набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і припиняє свою дію при настанні однієї з таких обставин:

усиновлення (удочеріння) неповнолітнього (нею) _________ (ПІБ дитини) «__» _________ року народження;

досягнення дитиною 18-річного віку

1.9. Розмір аліментів може бути зменшений у разі народження (усиновлення) платником дітей.

1.10. Сторони мають право за взаємною згодою в будь-який час змінити цю Угоду або припинити його дію в установленому законом порядку.

1.11. Одностороння відмова від виконання цієї угоди не допускається.

1.12. Витрати на нотаріальне посвідчення цієї угоди несе ________ (ПІБ боку).

1.13. Ця угода укладена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони, один - для зберігання у справах нотаріуса.

Угода про сплату аліментів на утримання дитини в частках до заробітку (17,0 KiB 2 017 hits)

Зразок угоди про виплату аліментів на дітей у твердій сумі

Угода про сплату аліментів на утримання дітей в твердий ой грошовій сумі

м __________ «__» ___________ ____ р

Громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «платник», з одного боку, і громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «одержувач», з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

1.1. Відповідно до статей 80, 83, 101 Сімейного кодексу РФ платник виплачує одержувачу аліменти на утримання неповнолітніх:

_________ (ПІБ дитини) «__» ______ року народження;

_________ (ПІБ дитини) «__» ______ року народження;

_________ (ПІБ дитини) «__» ______ року народження.

1.2. За цією угодою аліменти сплачуються платником щомісяця в сумі ____ руб. на кожну дитину.

1.3 Ця угода діє стосовно кожної дитини до досягнення нею віку 18 років, останній платіж здійснюється в місяць досягнення повноліття.

1.4. Виплата аліментів проводиться до _____ числа місяця за поточний місяць.

Виплата змісту здійснюється шляхом перерахування на банківський рахунок одержувача, за наступними реквізитами: ___________. Всі витрати, пов'язані з переказом коштів, несе платник.

1.5. Платник зобов'язується: своєчасно виплачувати аліменти, а також інші платежі, передбачені цією угодою; сповіщати одержувача про всі зміни, що впливають на можливість зменшення розміру аліментів.

1.6. Одержувач аліментів зобов'язується повідомляти Платнику про зміни реквізитів банківського рахунку і будь-яких інших обставин, що мають значення для своєчасного виконання платником своїх аліментних зобов'язань.

1.7. Ця Угода набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

1.8. Сторони мають право за взаємною згодою в будь-який час змінити цю Угоду або припинити його дію в установленому законом порядку.

1.9. Одностороння відмова від виконання цієї угоди не допускається.

1.10. Витрати на нотаріальне посвідчення цієї угоди несе ______________ (ПІБ боку).

1.11. Ця угода укладена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони, один - для зберігання у справах нотаріуса.

Угода про сплату аліментів на утримання дітей у твердій грошовій сумі (17,0 KiB 2 018 hits)

Зразок угоди про сплату аліментів на дружину

Угода про сплату аліментів на утримання дружини

м __________ «__» ___________ ____ р

Громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «платник», з одного боку, і громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «одержувач», з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

1.1. Відповідно до статей 89-92, 101 Сімейного кодексу РФ платник надає одержувачу зміст на термін __________ (вказати конкретний період надання вмісту або довічно).

1.2. Починаючи з «__» ___________ р платник щомісяця виплачує одержувачу аліменти в розмірі _____ руб., Що відповідає 1 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи в цілому по Російській Федерації. Сума виплачуваних грошових коштів підлягає індексації пропорційно зміні зазначеного прожиткового мінімуму.

1.3. Виплата аліментів проводиться до _____ числа місяця. Наступного за розрахунковим.

1.4. Виплати вищевказаних грошових коштів здійснюються шляхом зарахування платником на банківський рахунок одержувача за наступними реквізитами: ________. Розрахунки по перерахуванню грошових коштів покладаються на платника аліментів.

1.5. Платник зобов'язується: своєчасно виплачувати аліменти; сповіщати одержувача про зміни, які можуть вплинути на розмір аліментів.

1.6. Одержувач зобов'язується повідомляти платнику про зміни реквізитів банківського рахунку і будь-яких інших обставин, що мають значення для своєчасного виконання платником своїх аліментних зобов'язань.

1.7. Ця Угода набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення. Сторони мають право за взаємною згодою в будь-який час змінити цю Угоду або припинити його дію в установленому законом порядку. Одностороння відмова від виконання цієї угоди не допускається.

1.8. Витрати на нотаріальне посвідчення цієї угоди несе ________ (ПІБ боку).

1.9. Ця угода укладена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони, один - для зберігання у справах нотаріуса.

Угода про сплату аліментів на утримання дружини (15,5 KiB 2 018 hits)

Зразок угоди про аліменти з дітей на батька

Угода про сплату аліментів на утримання батьків

м __________ «__» ___________ ____ р

Громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «платник 1», громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «платник 2», а разом іменовані «платники» з одного

боку, і громадянин __________ (ПІБ), іменований далі «одержувач», з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

1.1. Відповідно до статей 87, 101 Сімейного кодексу РФ платники, будучи дітьми одержувача, надають зміст одержувачу в зв'язку з його непрацездатністю і нуждаемость в матеріальної допомоги.

1.2. За цією угодою аліменти сплачуються платниками щомісяця, шляхом зарахування на банківський рахунок одержувача за наступними реквізитами __________.

1.3. Платник 1 виплачує аліменти в розмірі _____ руб. до ___ числа кожного місяця, за поточний місяць. Розрахунки по перерахуванню його грошових коштів покладаються на цього платника.

1.4. Платник 2 виплачує аліменти в розмірі _____ руб. до ___ числа кожного місяця, за поточний місяць. Розрахунки по перерахуванню його грошових коштів покладаються на цього платника.

1.5. Платники зобов'язуються: своєчасно виплачувати аліменти; сповіщати одержувача про всі зміни, що впливають на можливість зменшення розміру аліментів.

1.6. Одержувач аліментів зобов'язується повідомляти платникам про зміни реквізитів банківського рахунку і будь-яких інших обставин, що мають значення для своєчасного виконання платниками своїх аліментних зобов'язань.

1.7. Ця угода набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення. 1.8 Сторони вправі за взаємною згодою в будь-який час змінити цю Угоду або припинити його дію в установленому законом порядку.

1.9. Одностороння відмова від виконання цієї угоди не допускається.

1.10. Витрати на нотаріальне посвідчення цієї угоди несе ______________ (ПІБ боку).

1.11. Ця угода укладена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони, один - для зберігання у справах нотаріуса.

Угода про сплату аліментів на утримання батьків (15,5 KiB 2 019 hits)

Зміна і розірвання аліментного угоди

Змінити угоду можна тільки, якщо обидві сторони домовляться про це. Не можна просто почати платити аліменти в меншій сумі або в інший час. Не можна придумувати якісь додаткові умови виплати або отримання аліментів, які не передбачені в нотаріально засвідченому угоді.

Крім того, не можна відмовитися виконувати угоди, навіть просто домовившись між собою.

Всі зміни в угоду повинні бути оформлені в письмовому вигляді і засвідчені нотаріусом. Саме з моменту нотаріального посвідчення всі зміни вступають в законну силу і можна вимагати їх виконання, в тому числі і примусово. Також через нотаріуса відбувається і розірвання угоди.

Якщо сторони не змогли прийти до домовленості щодо зміни або розірвання угоди, коли воно істотно порушує права однієї зі сторін, наприклад, змінилося матеріальне становище платника аліментів, його доходи значно зменшилися, вирішити спір можна в суді.

позовну заяву про зміну угоди про сплату аліментів (19,0 KiB 2 017 hits)

позовну заяву про розірвання угоди про сплату аліментів (2,0 KiB, 0 hits)

Забезпечити виконання угоди дозволяє стан, закріплене в статті 100 СК РФ, де воно прирівняне до виконавчого листа. А це означає, що при відмові виплачувати аліменти можна відразу звертатися в службу судових приставів. Не потрібно додатково звертатися до суду, за судовим наказом про стягнення аліментів або рішенням про виплату аліментів.

Заявник оформляє заяву на ім'я судового пристава. До якого долучається справжнє нотаріально засвідчене угоду про сплату аліментів.

Судовий пристав-виконавець порушить виконавче провадження, визначить заборгованість і вживе заходів для стягнення аліментів, у тому числі періодичними платежами шляхом утримання з заробітної плати. Пристав може стягнути заборгованість, що накопичилася, але не більше ніж за 3 роки. Тому з пред'явленням угоди для примусового виконання краще не затягувати.

Такий порядок виконання робить його краще усної домовленості про сплату аліментів. Адже не оформлене належним чином угоду зробить неможливим пред'явити потім якісь вимоги.

Нормативна база щодо угоди про сплату аліментів

Сімейний кодекс РФ в редакції 2018 року:

Глава 16. УГОДИ ПРО СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Стаття 99. Укладення угоди про сплату аліментів

Угода про сплату аліментів (розмірі, умови та порядок виплати аліментів) укладається між особою, зобов'язаною сплачувати аліменти, та їх одержувачем, а при недієздатності особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, і (або) одержувача аліментів - між законними представниками цих осіб. Чи не повністю дієздатні особи укладають угоду про сплату аліментів за згодою їх законних представників.

Стаття 100. Форма угоди про сплату аліментів

1. Угода про сплату аліментів укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Недотримання встановленої законом форми угоди про сплату аліментів тягне за собою наслідки, передбачені пунктом 3 статті 163 Цивільного кодексу Російської Федерації.

2. Нотаріально посвідчена угода про сплату аліментів має силу виконавчого листа.

Стаття 101. Порядок укладення, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів

1. До укладення, виконання, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють укладення, виконання, розірвання та визнання недійсними цивільно-правових угод.

2. Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін.

Зміна або розірвання угоди про сплату аліментів має бути здійснене в тій же формі, що і сама угода про сплату аліментів.

3. Одностороння відмова від виконання угоди про сплату аліментів або одностороння зміна його умов не допускаються.

4. У разі істотної зміни матеріального або сімейного стану сторін та у разі недосягнення згоди щодо зміни або про розірвання угоди про сплату аліментів зацікавлена ​​сторона вправі звернутися до суду з позовом про зміну або про розірвання цієї угоди. При вирішенні питання про зміну або про розірвання угоди про сплату аліментів суд вправі врахувати будь-який заслуговує на увагу інтерес сторін.

Стаття 102. Визнання недійсною угоди про сплату аліментів, що порушує інтереси одержувача аліментів

Якщо передбачені угодою про сплату аліментів умови надання утримання неповнолітній дитині або повнолітньому недееспособному члену сім'ї суттєво порушують їх інтереси, зокрема в разі недотримання вимог пункту 2 статті 103 цього Кодексу, така угода може бути визнано недійсним у судовому порядку на вимогу законного представника неповнолітньої дитини або повнолітнього недієздатного члена сім'ї, а також органу опіки та піклування або прокурора.

Стаття 103. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів

1. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, визначається сторонами в цій угоді.

2. Розмір аліментів, встановлений за угодою про сплату аліментів на неповнолітніх дітей, не може бути нижче розміру аліментів, які вони могли б отримати при стягненні аліментів у судовому порядку (стаття 81 цього Кодексу).

Стаття 104. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів

1. Способи і порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів визначаються цією угодою.

2. Аліменти можуть сплачуватися в частках до заробітку і (або) іншому прибутку особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти; в твердій грошовій сумі, що сплачується періодично; в твердій грошовій сумі, що сплачується одноразово; шляхом надання майна, а також іншими способами, щодо яких досягнуто згоди.

В угоді про сплату аліментів може бути передбачено поєднання різних способів сплати аліментів.

Стаття 105. Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів

Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, проводиться відповідно до цієї угоди. Якщо в угоді про сплату аліментів не передбачається порядок індексації, індексація проводиться відповідно до статті 117 цього Кодексу.

Потрібна актуальна інформація щодо змін аліментного законодавства?