Содержание

прийом документів на аукціон з продажу земельної ділянки припиняється

Земельний кодекс Російської Федерації від 25.10.2001 N 136-ФЗ ст 39.12 (ред. Від 31.12.2017)

Стаття 39.12. Проведення аукціону з продажу земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, або аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності

1. Для участі в аукціоні заявники представляють в установлений у повідомленні про проведення аукціону термін наступні документи:

1) заявка на участь в аукціоні за встановленою в повідомленні про проведення аукціону формі із зазначенням банківських реквізитів рахунку для повернення завдатку;

2) копії документів, що засвідчують особу заявника (для громадян);

3) належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства іноземної держави в разі, якщо заявником є ​​іноземна юридична особа;

4) документи, що підтверджують внесення завдатку.

2. Подання документів, що підтверджують внесення завдатку, визнається укладенням угоди про завдаток.

3. Організатор аукціону не вправі вимагати надання інших документів, за винятком документів, зазначених у пункті 1 цієї статті. Організатор аукціону щодо заявників - юридичних осіб та індивідуальних підприємців затребувана відомості про заявника, що містяться відповідно в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, з використанням єдиної системи міжвідомчого електронного взаємодії в державному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб в якості індивідуальних підприємців.

4. Прийом документів припиняється не раніше ніж за п'ять днів до дня проведення аукціону з продажу земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, або аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності.

5. Один заявник має право подати тільки одну заявку на участь в аукціоні.

6. Заявка на участь в аукціоні, що надійшла після закінчення терміну прийому заявок, повертається заявникові в день її надходження.

7. Заявник має право відкликати прийняту організатором аукціону заявку на участь в аукціоні до дня закінчення терміну прийому заявок, повідомивши про це в письмовій формі організатора аукціону. Організатор аукціону зобов'язаний повернути заявнику внесений ним завдаток протягом трьох робочих днів з дня надходження повідомлення про відкликання заявки. У разі відкликання заявки заявником пізніше дня закінчення терміну прийому заявок завдаток повертається в порядку, встановленому для учасників аукціону.

8. Заявник не допускається до участі в аукціоні в наступних випадках:

1) неподання необхідних для участі в аукціоні документів або подання недостовірних відомостей;

2) ненадходження завдатку на дату розгляду заявок на участь в аукціоні;

3) подача заявки на участь в аукціоні особою, яка відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами не має права бути учасником конкретного аукціону, покупцем земельної ділянки або придбати земельну ділянку в оренду;

4) наявність відомостей про заявника, про засновників (учасників), про членів колегіальних виконавчих органів заявника, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу заявника, який є юридичною особою, в передбаченому цією статтею реєстрі недобросовісних учасників аукціону.

9. Організатор аукціону веде протокол розгляду заявок на участь в аукціоні, який повинен містити відомості про заявників, допущених до участі в аукціоні та визнаних учасниками аукціону, датах подачі заявок, внесених задатки, а також відомості про заявників, що не допущені до участі в аукціоні, із зазначенням причин відмови в допуску до участі в ньому. Заявник, визнаний учасником аукціону, стає учасником аукціону з дати підписання організатором аукціону протоколу розгляду заявок. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується організатором аукціону не пізніше ніж протягом трьох днів з дня їх розгляду і розміщується на офіційному сайті не пізніше ніж на наступний день після дня підписання протоколу.

10. Заявникам, визнаним учасниками аукціону, і заявникам, які не допущеним до участі в аукціоні, організатор аукціону направляє повідомлення про вжиті щодо них рішеннях не пізніше дня, наступного після дня підписання протоколу, зазначеного в пункті 9 цієї статті.

11. Організатор аукціону зобов'язаний повернути заявнику, які не допущеному до участі в аукціоні, внесений ним завдаток протягом трьох робочих днів з дня оформлення протоколу прийому заявок на участь в аукціоні.

12. У разі, якщо на підставі результатів розгляду заявок на участь в аукціоні прийнято рішення про відмову в допуску до участі в аукціоні всіх заявників або про допуск до участі в аукціоні та визнання учасником аукціону тільки одного заявника, аукціон визнається таким.

13. У разі, якщо аукціон не відбувся і тільки один заявник визнаний учасником аукціону, уповноважений орган протягом десяти днів з дня підписання протоколу, зазначеного в пункті 9 цієї статті, зобов'язаний направити заявнику три екземпляри підписаного проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки. При цьому договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за початковою ціною предмета аукціону, а розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу за договором оренди земельної ділянки визначається в розмірі, що дорівнює початковій ціні предмета аукціону.

14. У разі, якщо після закінчення терміну подачі заявок на участь в аукціоні подана тільки одна заявка на участь в аукціоні або не подали жодної заявки на участь в аукціоні, аукціон визнається таким. Якщо єдина заявка на участь в аукціоні та заявник, який подав зазначену заявку, відповідають всім вимогам і зазначеним у повідомленні про проведення аукціону з умовами аукціону, уповноважений орган протягом десяти днів з дня розгляду зазначеної заявки зобов'язаний направити заявнику три екземпляри підписаного проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки. При цьому договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за початковою ціною предмета аукціону, а розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу за договором оренди земельної ділянки визначається в розмірі, що дорівнює початковій ціні предмета аукціону.

15. Результати аукціону оформляються протоколом, який становить організатор аукціону. Протокол про результати аукціону складається в двох примірниках, один з яких передається переможцю аукціону, а другий залишається у організатора аукціону. У протоколі вказуються:

1) відомості про місце, дату і час проведення аукціону;

2) предмет аукціону, в тому числі відомості про місце розташування та площі земельної ділянки;

3) відомості про учасників аукціону, про початкову ціну предмета аукціону, останньому і передостанньому пропозиціях про ціну предмета аукціону;

4) найменування і місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання (для громадянина) переможця аукціону і іншого учасника аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону;

5) відомості про останньому реченні про ціну предмета аукціону (ціна купованого у власність земельної ділянки, розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу).

16. Протокол про результати аукціону розміщується на офіційному сайті протягом одного робочого дня з дня підписання даного протоколу.

17. Переможцем аукціону визнається учасник аукціону, який запропонував найбільшу ціну за земельну ділянку або найбільший розмір щорічної орендної плати за земельну ділянку.

Переможцем аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки для комплексного освоєння території або ведення дачного господарства (за винятком випадків проведення аукціону відповідно до пункту 7 статті 39.18 справжнього Кодексу) визнається учасник аукціону, який запропонував найбільший розмір першого орендного платежу.

18. Протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу про результати аукціону організатор аукціону зобов'язаний повернути задатки особам, які брали участь в аукціоні, але не переміг в ньому.

19. У разі, якщо в аукціоні брав участь тільки один учасник або при проведенні аукціону не був присутній жоден з учасників аукціону, або в разі, якщо після триразового оголошення пропозиції про початкову ціну предмета аукціону не надійшло жодної пропозиції про ціну предмета аукціону, яке передбачало б більш високу ціну предмета аукціону, аукціон визнається таким.

20. Уповноважений орган надсилає переможцю аукціону або єдиному який взяв участь в аукціоні його учаснику три екземпляри підписаного проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки в десятиденний строк з дня складання протоколу про результати аукціону. При цьому договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за ціною, запропонованою переможцем аукціону, або в разі укладення зазначеного договору з єдиним взяли участь в аукціоні його учасником за початковою ціною предмета аукціону, а розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу за договором оренди земельної ділянки визначається в розмірі, запропонованому переможцем аукціону, або в разі укладення зазначеного договору з єдиним взяли участь в аукціоні його учасником встановлюється в ра змери, рівному початковою ціною предмета аукціону. Не допускається укладення зазначених договорів раніше ніж через десять днів з дня розміщення інформації про результати аукціону на офіційному сайті.

21. Завдаток, внесений особою, визнаною переможцем аукціону, завдаток, внесений іншою особою, з яким договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті, зараховуються в оплату придбаного земельної ділянки або в рахунок орендної плати за нього. Задатки, внесені цими особами, які не уклали в установленому цією статтею порядку договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки внаслідок ухилення від укладення зазначених договорів, не повертаються.

22. Не допускається вимагати від переможця аукціону, іншої особи, з яким договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням кадастрових робіт щодо земельної ділянки, що є предметом вказаних договорів, а також витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону.

23. Організатор аукціону має право оголосити про проведення повторного аукціону в разі, якщо аукціон був визнаний таким і особа, яка подала єдину заявку на участь в аукціоні, заявник, визнаний єдиним учасником аукціону, або єдиний взяв участь в аукціоні його учасник протягом тридцяти днів з дня направлення їм проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки, а в разі, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також проекту договору про комплексне освоєння території НЕ п дпісалі і не представили в уповноважений орган зазначені договори (при наявності зазначених осіб). При цьому умови повторного аукціону можуть бути змінені.

24. Якщо аукціон проводиться з метою надання земельної ділянки в оренду для комплексного освоєння території, одночасно з договором оренди земельної ділянки особі, з яким згідно з цією статтею полягає вказаний договір, направляються також два примірники проекту договору про комплексне освоєння території, підписаного представником уповноваженого органу.

25. Якщо договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки, а в разі, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також договір про комплексне освоєння території протягом тридцяти днів з дня надіслання переможцю аукціону проектів зазначених договорів не були ним підписані і представлені в уповноважений орган , організатор аукціону пропонує укласти зазначені договори іншому учаснику аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону, за ціною, запропонованою переможцем аукціону.

26. У разі, якщо протягом тридцяти днів з дня надіслання учаснику аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону, проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки, а в разі, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також проекту договору про комплексне освоєння території цей учасник не надав до уповноваженого органу підписані ним договори, організатор аукціону має право оголосити про проведення повторного аукціону або розпорядитися земельною ділянкою іншим чином в с відно до цього Кодексу.

27. Відомості про переможців аукціонів, які ухилились від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, що є предметом аукціону, і про інших осіб, з якими зазначені договори укладаються відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті і які ухилилися від їх укладення, включаються до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

28. Ведення реєстру недобросовісних учасників аукціону здійснюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

29. До реєстру недобросовісних учасників аукціону включаються такі відомості:

1) найменування, фірмове найменування (при наявності), місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові (для громадян), ідентифікаційний номер платника податків або відповідно до законодавства іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків (для іноземного особи) осіб, зазначених у пункті 27 цієї статті;

2) найменування, ідентифікаційний номер платника податків (для юридичної особи) або відповідно до законодавства іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків (для іноземної особи) засновників (учасників) юридичних осіб, зазначених в пункті 27 цієї статті, прізвище, ім'я та (за наявності) батькові (для громадян) засновників (учасників), членів колегіальних виконавчих органів, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу юридичних осіб, зазначених в пункті 27 цієї стати ;

3) дата проведення аукціону в разі, якщо переможець аукціону ухилився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, що є предметом аукціону, дата визнання аукціону таким в разі, якщо особа, яка подала єдину заявку на участь в аукціоні, заявник, визнаний єдиним учасником аукціону, або єдиний взяв участь в аукціоні його учасник ухилилися від укладення зазначених договорів;

4) дата внесення зазначених у цьому пункті відомостей до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

30. У разі, якщо переможець аукціону або інша особа, з яким договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті, протягом тридцяти днів з дня направлення їм уповноваженим органом проекту зазначеного договору, а у випадку, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також проекту договору про комплексне освоєння території не підписали і не представили в уповноважений орган зазначені договори, уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дня закінчення цьог терміну направляє відомості, передбачені підпунктами 1 - 3 пункту 29 цієї статті, до уповноваженого Кабінетом Міністрів України федеральний орган виконавчої влади для включення їх до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

31. Відомості, що містяться в реєстрі недобросовісних учасників аукціону, повинні бути доступні для ознайомлення на офіційному сайті.

32. Відомості, передбачені пунктом 29 цієї статті, виключаються з реєстру недобросовісних учасників аукціону після закінчення двох років з дня їх внесення до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

33. Внесення відомостей про осіб, зазначених у пункті 27 цієї статті, до реєстру недобросовісних учасників аукціону або вміст цих відомостей в реєстрі недобросовісних учасників аукціону, так само як і невиконання дій, передбачених пунктом 32 цієї статті, можуть бути оскаржені зацікавленою особою в судовому порядку.

34. Порядок ведення реєстру недобросовісних учасників аукціону, в тому числі вимоги до технологічних, програмним, лінгвістичним, правовим і організаційним засобам забезпечення ведення даного реєстру, встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

Аукціон земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво

Аукціон муніципальних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво є доступним варіантом для багатьох громадян придбати землю. Періодично держава проводить подібні торги, пропонуючи досить вигідні умови. Однак для придбання подібних наділів необхідно знати основні аспекти подібної купівлі-продажу.

Як проходить аукціон з продажу земельних ділянок?

Одним з найбільш актуальних аспектів для громадян є питання про те, як брати участь в аукціоні з продажу земельних ділянок. Для цього одним з найважливіших умов є наявність громадянства РФ.

Усе обмеження, які є на участь в торгах можна розглянути в наступному переліку:

 • не допускаються іноземні громадяни, а також компанії, в частці яких є іноземний капітал більш ніж в 50%;
 • відсторонюються від торгів особи, які представили неповний перелік документів або будь-які з них оформили неправильно;
 • при використанні посередницьких послуг, має бути підтвердження про наявність відповідних повноважень у представника;
 • здобувач повинен підтвердити факт надходження завдатку для участі в торгах.

Для повноправної участі необхідно наявність реєстрації. Вона виконується шляхом подачі всіх необхідних документів не менше ніж за п'ять днів до призначеної дати проведення.

Правила проведення аукціону з продажу земельних ділянок

Порядок проведення торгів на увазі наступні дії:

 • виділення наділів під індивідуальне житлове будівництво, визначення їх розміру та адреси, присвоєння кадастрового номера та внесення в базу оподаткування;
 • організація аукціону з продажу землі, розміщення інформації на відповідних майданчиках засобів масової інформації;
 • прийом заявок від претендентів, їх реєстрація в журналі обліку;
 • розгляд заяв, що надійшли, облік внесених задатків і документальне прийняття рішень про визнання учасників або про відмову в такому;
 • проведення торгів в призначеному місці і у встановлений час;
 • ведення протоколу та його оформлення по закінченню із зазначенням результатів продажів;
 • розміщення результатів проведення на тих же майданчиках ЗМІ;
 • укладення договору про купівлю продажу з тим учасником, який запропонував найбільшу ціну.

Розмір завдатку за участь в аукціоні з продажу земельної ділянки призначається організатором проведення. Законодавство не регулює даний аспект, проте з антимонопольних законів пропонується, що встановлюються рамки повинні забезпечити максимальний доступ і рівноправність для кожного з учасників.

Для переможця внесений завдаток стає частиною оплати за придбану землю. Іншим учасникам внесені кошти повинні бути повернені протягом трьох банківських робочих днів.

Прийом документів на аукціон з продажу земельної ділянки

Порядок і правила проведення аукціону з продажу земельних ділянок регламентуються статтею 39.12 ЗК РФ. Вона вказує, що прийом документів на аукціон з продажу землі припиняється не раніше, ніж за п'ять днів до торгів. В даний період учасник також може відкликати свою заявку через письмове повідомлення організатора.

Для участі в торгах необхідно надати наступні документи:

 • заяву на участь складається за тією формою, яка зазначена організатором, в ньому мають бути присутні реквізити банківського рахунку, на який буде повернений завдаток;
 • громадяни надають копії посвідчення особи, для юридичних осіб необхідно надання копій документів про державну реєстрацію;
 • документація, яка підтверджує внесення завдатку на вказаний організатором рахунок.

В останньому пункті зазвичай використовується оформлена угода про надання завдатку.

Підсумки аукціону з продажу земельних ділянок

Підсумки та результати аукціону з продажу земельних ділянок повинні бути зафіксовані спеціальним протоколом. Даний документ підписується організатором торгів, аукціоністом, а також переможцем. Складається він у двох примірниках для обох сторін.

У протоколі має бути вказана наступна інформація:

 • номер реєстрації об'єкта купівлі-продажу;
 • інформація за місцезнаходженням земельної ділянки, його кадастровий номер;
 • пропозиції, що надійшли від учасників;
 • повне ім'я переможця, якщо це фізична особа, або назва організації, якщо юридична;
 • підсумкова ціна, за яку власність набувається в користування;
 • порядок і строки оплати, якщо мова йде про розстрочення або кредиті.

На підставі протоколу складається договір купівлі-продажу. Вся інформація також повинна бути надана у відкритому доступі на тих же ресурсах, де було розміщено оголошення про торги.

Аукціон з оренди земельних ділянок

Аукціон з оренди земельних ділянок здійснюється за тими ж принципами, що і їх продаж. Додатковою інформацією в даному випадку будуть виступати терміни орендної плати і порядок її внесення.

Розмір орендної плати формується на підставі статті 39.7 ЗК РФ. Вона вказує, що така оплата формується на основі найбільшого пропозиції. Початковий її рівень може бути сформований відповідно до кількома принципами:

 • економічний - встановлюється пряма залежність розміру оренди від рівня прибутковості земельної ділянки;

спрощення - визначення розміру оплати на підставі кадастрової вартості;

 • перешкода погіршення стану - стягується оренда не повинна перешкоджати збереженню прибутковості;
 • підтримка - облік тих галузей виробництва, які заохочуються законодавством у розвитку;
 • відсутність переваг - однотипні наділи, що відводяться під один вид діяльності повинні обкладатися однорівневим розміром оренди.
 • Розмір оренди може нараховуватися двома способами - встановлення регулярного постійного платежу, який буде дорівнює пропозиції переможця аукціону, або формування спочатку фіксованої оренди. У другому випадку торги орієнтуються на розмір початкового внеску.

  Стаття 39.12 ЗК РФ. Проведення аукціону з продажу земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, або аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності (чинна редакція)

  1. Для участі в аукціоні заявники представляють в установлений у повідомленні про проведення аукціону термін наступні документи:

  1) заявка на участь в аукціоні за встановленою в повідомленні про проведення аукціону формі із зазначенням банківських реквізитів рахунку для повернення завдатку;

  2) копії документів, що засвідчують особу заявника (для громадян);

  3) належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства іноземної держави в разі, якщо заявником є ​​іноземна юридична особа;

  4) документи, що підтверджують внесення завдатку.

  2. Подання документів, що підтверджують внесення завдатку, визнається укладенням угоди про завдаток.

  3. Організатор аукціону не вправі вимагати надання інших документів, за винятком документів, зазначених у пункті 1 цієї статті. Організатор аукціону щодо заявників - юридичних осіб та індивідуальних підприємців затребувана відомості про заявника, що містяться відповідно в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, з використанням єдиної системи міжвідомчого електронного взаємодії в державному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб в якості індивідуальних підприємців.

  4. Прийом документів припиняється не раніше ніж за п'ять днів до дня проведення аукціону з продажу земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, або аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності.

  5. Один заявник має право подати тільки одну заявку на участь в аукціоні.

  6. Заявка на участь в аукціоні, що надійшла після закінчення терміну прийому заявок, повертається заявникові в день її надходження.

  7. Заявник має право відкликати прийняту організатором аукціону заявку на участь в аукціоні до дня закінчення терміну прийому заявок, повідомивши про це в письмовій формі організатора аукціону. Організатор аукціону зобов'язаний повернути заявнику внесений ним завдаток протягом трьох робочих днів з дня надходження повідомлення про відкликання заявки. У разі відкликання заявки заявником пізніше дня закінчення терміну прийому заявок завдаток повертається в порядку, встановленому для учасників аукціону.

  8. Заявник не допускається до участі в аукціоні в наступних випадках:

  1) неподання необхідних для участі в аукціоні документів або подання недостовірних відомостей;

  2) ненадходження завдатку на дату розгляду заявок на участь в аукціоні;

  3) подача заявки на участь в аукціоні особою, яка відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами не має права бути учасником конкретного аукціону, покупцем земельної ділянки або придбати земельну ділянку в оренду;

  4) наявність відомостей про заявника, про засновників (учасників), про членів колегіальних виконавчих органів заявника, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу заявника, який є юридичною особою, в передбаченому цією статтею реєстрі недобросовісних учасників аукціону.

  9. Організатор аукціону веде протокол розгляду заявок на участь в аукціоні, який повинен містити відомості про заявників, допущених до участі в аукціоні та визнаних учасниками аукціону, датах подачі заявок, внесених задатки, а також відомості про заявників, що не допущені до участі в аукціоні, із зазначенням причин відмови в допуску до участі в ньому. Заявник, визнаний учасником аукціону, стає учасником аукціону з дати підписання організатором аукціону протоколу розгляду заявок. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується організатором аукціону не пізніше ніж протягом трьох днів з дня їх розгляду і розміщується на офіційному сайті не пізніше ніж на наступний день після дня підписання протоколу.

  10. Заявникам, визнаним учасниками аукціону, і заявникам, які не допущеним до участі в аукціоні, організатор аукціону направляє повідомлення про вжиті щодо них рішеннях не пізніше дня, наступного після дня підписання протоколу, зазначеного в пункті 9 цієї статті.

  11. Організатор аукціону зобов'язаний повернути заявнику, які не допущеному до участі в аукціоні, внесений ним завдаток протягом трьох робочих днів з дня оформлення протоколу прийому заявок на участь в аукціоні.

  12. У разі, якщо на підставі результатів розгляду заявок на участь в аукціоні прийнято рішення про відмову в допуску до участі в аукціоні всіх заявників або про допуск до участі в аукціоні та визнання учасником аукціону тільки одного заявника, аукціон визнається таким.

  13. У разі, якщо аукціон не відбувся і тільки один заявник визнаний учасником аукціону, уповноважений орган протягом десяти днів з дня підписання протоколу, зазначеного в пункті 9 цієї статті, зобов'язаний направити заявнику три екземпляри підписаного проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки. При цьому договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за початковою ціною предмета аукціону, а розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу за договором оренди земельної ділянки визначається в розмірі, що дорівнює початковій ціні предмета аукціону.

  14. У разі, якщо після закінчення терміну подачі заявок на участь в аукціоні подана тільки одна заявка на участь в аукціоні або не подали жодної заявки на участь в аукціоні, аукціон визнається таким. Якщо єдина заявка на участь в аукціоні та заявник, який подав зазначену заявку, відповідають всім вимогам і зазначеним у повідомленні про проведення аукціону з умовами аукціону, уповноважений орган протягом десяти днів з дня розгляду зазначеної заявки зобов'язаний направити заявнику три екземпляри підписаного проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки. При цьому договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за початковою ціною предмета аукціону, а розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу за договором оренди земельної ділянки визначається в розмірі, що дорівнює початковій ціні предмета аукціону.

  15. Результати аукціону оформляються протоколом, який становить організатор аукціону. Протокол про результати аукціону складається в двох примірниках, один з яких передається переможцю аукціону, а другий залишається у організатора аукціону. У протоколі вказуються:

  1) відомості про місце, дату і час проведення аукціону;

  2) предмет аукціону, в тому числі відомості про місце розташування та площі земельної ділянки;

  3) відомості про учасників аукціону, про початкову ціну предмета аукціону, останньому і передостанньому пропозиціях про ціну предмета аукціону;

  4) найменування і місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання (для громадянина) переможця аукціону і іншого учасника аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону;

  5) відомості про останньому реченні про ціну предмета аукціону (ціна купованого у власність земельної ділянки, розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу).

  16. Протокол про результати аукціону розміщується на офіційному сайті протягом одного робочого дня з дня підписання даного протоколу.

  17. Переможцем аукціону визнається учасник аукціону, який запропонував найбільшу ціну за земельну ділянку або найбільший розмір щорічної орендної плати за земельну ділянку.

  Переможцем аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки для комплексного освоєння території або ведення дачного господарства (за винятком випадків проведення аукціону відповідно до пункту 7 статті 39.18 справжнього Кодексу) визнається учасник аукціону, який запропонував найбільший розмір першого орендного платежу.

  18. Протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу про результати аукціону організатор аукціону зобов'язаний повернути задатки особам, які брали участь в аукціоні, але не переміг в ньому.

  19. У разі, якщо в аукціоні брав участь тільки один учасник або при проведенні аукціону не був присутній жоден з учасників аукціону, або в разі, якщо після триразового оголошення пропозиції про початкову ціну предмета аукціону не надійшло жодної пропозиції про ціну предмета аукціону, яке передбачало б більш високу ціну предмета аукціону, аукціон визнається таким.

  20. Уповноважений орган надсилає переможцю аукціону або єдиному який взяв участь в аукціоні його учаснику три екземпляри підписаного проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки в десятиденний строк з дня складання протоколу про результати аукціону. При цьому договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за ціною, запропонованою переможцем аукціону, або в разі укладення зазначеного договору з єдиним взяли участь в аукціоні його учасником за початковою ціною предмета аукціону, а розмір щорічної орендної плати або розмір першого орендного платежу за договором оренди земельної ділянки визначається в розмірі, запропонованому переможцем аукціону, або в разі укладення зазначеного договору з єдиним взяли участь в аукціоні його учасником встановлюється в ра змери, рівному початковою ціною предмета аукціону. Не допускається укладення зазначених договорів раніше ніж через десять днів з дня розміщення інформації про результати аукціону на офіційному сайті.

  21. Завдаток, внесений особою, визнаною переможцем аукціону, завдаток, внесений іншою особою, з яким договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті, зараховуються в оплату придбаного земельної ділянки або в рахунок орендної плати за нього. Задатки, внесені цими особами, які не уклали в установленому цією статтею порядку договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки внаслідок ухилення від укладення зазначених договорів, не повертаються.

  22. Не допускається вимагати від переможця аукціону, іншої особи, з яким договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням кадастрових робіт щодо земельної ділянки, що є предметом вказаних договорів, а також витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону.

  23. Організатор аукціону має право оголосити про проведення повторного аукціону в разі, якщо аукціон був визнаний таким і особа, яка подала єдину заявку на участь в аукціоні, заявник, визнаний єдиним учасником аукціону, або єдиний взяв участь в аукціоні його учасник протягом тридцяти днів з дня направлення їм проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки, а в разі, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також проекту договору про комплексне освоєння території НЕ п дпісалі і не представили в уповноважений орган зазначені договори (при наявності зазначених осіб). При цьому умови повторного аукціону можуть бути змінені.

  24. Якщо аукціон проводиться з метою надання земельної ділянки в оренду для комплексного освоєння території, одночасно з договором оренди земельної ділянки особі, з яким згідно з цією статтею полягає вказаний договір, направляються також два примірники проекту договору про комплексне освоєння території, підписаного представником уповноваженого органу.

  25. Якщо договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки, а в разі, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також договір про комплексне освоєння території протягом тридцяти днів з дня надіслання переможцю аукціону проектів зазначених договорів не були ним підписані і представлені в уповноважений орган , організатор аукціону пропонує укласти зазначені договори іншому учаснику аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону, за ціною, запропонованою переможцем аукціону.

  26. У разі, якщо протягом тридцяти днів з дня надіслання учаснику аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону, проекту договору купівлі-продажу або проекту договору оренди земельної ділянки, а в разі, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також проекту договору про комплексне освоєння території цей учасник не надав до уповноваженого органу підписані ним договори, організатор аукціону має право оголосити про проведення повторного аукціону або розпорядитися земельною ділянкою іншим чином в с відно до цього Кодексу.

  27. Відомості про переможців аукціонів, які ухилились від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, що є предметом аукціону, і про інших осіб, з якими зазначені договори укладаються відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті і які ухилилися від їх укладення, включаються до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

  28. Ведення реєстру недобросовісних учасників аукціону здійснюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

  29. До реєстру недобросовісних учасників аукціону включаються такі відомості:

  1) найменування, фірмове найменування (при наявності), місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові (для громадян), ідентифікаційний номер платника податків або відповідно до законодавства іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків (для іноземного особи) осіб, зазначених у пункті 27 цієї статті;

  2) найменування, ідентифікаційний номер платника податків (для юридичної особи) або відповідно до законодавства іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків (для іноземної особи) засновників (учасників) юридичних осіб, зазначених в пункті 27 цієї статті, прізвище, ім'я та (за наявності) батькові (для громадян) засновників (учасників), членів колегіальних виконавчих органів, осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу юридичних осіб, зазначених в пункті 27 цієї стати ;

  3) дата проведення аукціону в разі, якщо переможець аукціону ухилився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, що є предметом аукціону, дата визнання аукціону таким в разі, якщо особа, яка подала єдину заявку на участь в аукціоні, заявник, визнаний єдиним учасником аукціону, або єдиний взяв участь в аукціоні його учасник ухилилися від укладення зазначених договорів;

  4) дата внесення зазначених у цьому пункті відомостей до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

  30. У разі, якщо переможець аукціону або інша особа, з яким договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до пункту 13, 14 або 20 цієї статті, протягом тридцяти днів з дня направлення їм уповноваженим органом проекту зазначеного договору, а у випадку, передбаченому пунктом 24 цієї статті, також проекту договору про комплексне освоєння території не підписали і не представили в уповноважений орган зазначені договори, уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дня закінчення цьог терміну направляє відомості, передбачені підпунктами 1 - 3 пункту 29 цієї статті, до уповноваженого Кабінетом Міністрів України федеральний орган виконавчої влади для включення їх до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

  31. Відомості, що містяться в реєстрі недобросовісних учасників аукціону, повинні бути доступні для ознайомлення на офіційному сайті.

  32. Відомості, передбачені пунктом 29 цієї статті, виключаються з реєстру недобросовісних учасників аукціону після закінчення двох років з дня їх внесення до реєстру недобросовісних учасників аукціону.

  33. Внесення відомостей про осіб, зазначених у пункті 27 цієї статті, до реєстру недобросовісних учасників аукціону або вміст цих відомостей в реєстрі недобросовісних учасників аукціону, так само як і невиконання дій, передбачених пунктом 32 цієї статті, можуть бути оскаржені зацікавленою особою в судовому порядку.

  34. Порядок ведення реєстру недобросовісних учасників аукціону, в тому числі вимоги до технологічних, програмним, лінгвістичним, правовим і організаційним засобам забезпечення ведення даного реєстру, встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

  Стаття 38.1 ЗК РФ. Порядок організації та проведення аукціонів з продажу земельних ділянок з земел.

  Земельний кодекс Російської Федерації (ЗК РФ) Глава V. Виникнення прав на землю Стаття 38.1 ЗК РФ. Порядок організації та проведення аукціонів з продажу земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договорів оренди земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для житлового будівництва

  1. Аукціон з продажу земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки для житлового будівництва (за винятком індивідуального і малоповерхового житлового будівництва) проводиться тільки щодо земельної ділянки, що пройшов державний кадастровий облік, в разі, якщо визначені дозволене використання такої земельної ділянки, засновані на результатах інженерних вишукувань параметри дозволеного будівель ства об'єкта капітального будівництва, а також технічні умови підключення такого об'єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення та плата за підключення.

  2. Аукціон з продажу земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки для індивідуального і малоповерхового житлового будівництва проводиться тільки щодо земельної ділянки, що пройшов державний кадастровий облік, в разі, якщо визначені дозволене використання такої земельної ділянки, а також технічні умови підключення об'єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення та плата за підключення.

  3. Аукціон з продажу земельної ділянки для житлового будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки є відкритим за складом учасників і за формою подачі заявок (далі для цілей цієї статті - аукціон).

  4. В якості продавця земельної ділянки або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки виступає виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу.

  5. Продавець земельної ділянки або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки приймає рішення про проведення аукціону.

  6. Організатором аукціону виступає продавець земельної ділянки або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки або діюча на підставі договору з ним спеціалізована організація.

  7. Продавець земельної ділянки або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки визначає початкову ціну предмета аукціону, суму завдатку і істотні умови договору, в тому числі строк оренди. Початкова ціна предмета аукціону (початкова ціна земельної ділянки або початковий розмір орендної плати) визначається відповідно до законодавства Російської Федерації про оціночну діяльність.

  8. Організатор аукціону встановлює час, місце і порядок проведення аукціону, форму та строки подання заявок на участь в аукціоні, порядок внесення та повернення завдатку, величину підвищення початкової ціни предмета аукціону ( "крок аукціону"). "Крок аукціону" встановлюється в межах від одного відсотка до п'яти відсотків початкової ціни предмета аукціону.

  9. Повідомлення про проведення аукціону розміщується на офіційному сайті Російської Федерації в мережі "Інтернет" для розміщення інформації про проведення торгів, визначеному Урядом Російської Федерації, не менше ніж за тридцять днів до дня проведення аукціону. До визначення Урядом Російської Федерації офіційного сайту Російської Федерації в мережі "Інтернет" для розміщення інформації про проведення торгів повідомлення про проведення аукціону розміщується на офіційному сайті організатора аукціону в мережі "Інтернет" і опубліковується організатором аукціону в періодичному друкованому виданні, визначеному відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, головою муніципального освіти. Інформація про проведення аукціону повинна бути доступна для ознайомлення всім зацікавленим особам без справляння плати.

  10. Повідомлення або повідомлення про проведення аукціону повинно містити відомості:

  1) про організатора аукціону;

  2) про найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, які прийняли рішення про проведення аукціону, про реквізити зазначеного рішення;

  3) про місце, дату, час і порядок проведення аукціону;

  4) про предмет аукціону, в тому числі про місцезнаходження, про площі, про кордони, про обтяження земельної ділянки, про обмеження його використання, про кадастровий номер, про дозволений використанні земельної ділянки, про параметри дозволеного будівництва об'єкта капітального будівництва, про технічні умови підключення такого об'єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення та про інформацію про плату за підключення;

  5) про початкову ціну предмета аукціону (початковою ціною земельної ділянки або початковому розмірі орендної плати);

  6) про "кроці аукціону";

  7) про форму заявки на участь в аукціоні, про порядок прийому, про адресу місця прийому, про дату і час початку та закінчення прийому заявок на участь в аукціоні;

  8) про розмір завдатку, про порядок його внесення учасниками аукціону і повернення їм, про реквізити рахунку для перерахування завдатку;

  9) про істотні умови договору, в тому числі щодо строку оренди.

  11. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня проведення аукціону. Повідомлення про відмову в проведенні аукціону опубліковується організатором аукціону протягом трьох днів в періодичних друкованих виданнях, в яких було опубліковано повідомлення про проведення аукціону. Повідомлення про відмову в проведенні аукціону розміщується на офіційному сайті Російської Федерації в мережі "Інтернет", зазначеному в пункті 9 цієї статті, не пізніше дня, наступного за днем ​​прийняття рішення про відмову в проведенні аукціону. Організатор аукціону протягом трьох днів зобов'язаний сповістити учасників аукціону про відмову в проведенні аукціону і повернути учасникам аукціону внесені задатки.

  12. Для участі в аукціоні заявники представляють в установлений у повідомленні про проведення аукціону термін наступні документи:

  1) заявка на участь в аукціоні за встановленою формою із зазначенням реквізитів рахунку для повернення завдатку;

  2) копії документів, що засвідчують особу (для фізичних осіб);

  3) документи, що підтверджують внесення завдатку.

  13. Організатор аукціону не вправі вимагати надання інших документів, крім зазначених у пункті 12 цієї статті документів. Організатор аукціону щодо заявників - юридичних осіб та індивідуальних підприємців затребувана відомості, що підтверджують факт внесення відомостей про заявника до єдиного державного реєстру юридичних осіб (для юридичних осіб) або єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців (для індивідуальних підприємців), у державному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб як індивідуальних підприємців та селянських (фермерських) озяйств.

  14. Прийом документів припиняється не раніше ніж за п'ять днів до дня проведення аукціону.

  15. Один заявник має право подати тільки одну заявку на участь в аукціоні.

  16. Заявка на участь в аукціоні, що надійшла після закінчення терміну її прийому, повертається в день її надходження заявникові.

  17. Заявник не допускається до участі в аукціоні з таких підстав:

  1) неподання визначених пунктом 12 цієї статті необхідних для участі в аукціоні документів або подання недостовірних відомостей;

  2) ненадходження завдатку на рахунок, вказаний в повідомленні про проведення аукціону, до дня закінчення прийому документів для участі в аукціоні;

  3) подача заявки на участь в аукціоні з продажу земельної ділянки особою, яка відповідно до федеральних законів не має права набувати у власність земельні ділянки;

  4) відсутність відомостей про заявника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (для юридичних осіб) або єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців (для індивідуальних підприємців).

  18. Відмова в допуску до участі в торгах з інших підстав, крім зазначених у пункті 17 цієї статті підстав, не допускається.

  19. Організатор аукціону веде протокол прийому заявок на участь в аукціоні, який повинен містити відомості про заявників, про дати подачі заявок, про внесені задатках, а також відомості про заявників, що не допущені до участі в аукціоні із зазначенням причин відмови. Протокол прийому заявок підписується організатором аукціону протягом трьох днів з дня закінчення терміну прийому заявок. Заявник стає учасником аукціону з моменту підписання організатором аукціону протоколу прийому заявок.

  20. Заявники, визнані учасниками аукціону, і заявники, не допущені до участі в аукціоні, повідомляються про прийняте рішення не пізніше наступного дня після дати оформлення даного рішення протоколом прийому заявок на участь в аукціоні.

  21. Організатор аукціону зобов'язаний повернути внесений завдаток заявнику, які не допущеному до участі в аукціоні, протягом трьох днів з дня оформлення протоколу прийому заявок на участь в аукціоні.

  22. Заявник має право відкликати прийняту організатором аукціону заявку до дня закінчення терміну прийому заявок, повідомивши про це в письмовій формі організатора аукціону. Організатор аукціону зобов'язаний повернути внесений завдаток заявнику протягом трьох днів з дня реєстрації відкликання заявки. У разі відкликання заявки заявником пізніше дня закінчення терміну прийому заявок завдаток повертається в порядку, встановленому для учасників аукціону.

  23. Організатор аукціону веде протокол аукціону, в якому фіксується останнє речення про ціну придбаного у власність земельної ділянки або про розмір орендної плати.

  24. Результати аукціонів оформляються протоколом, який підписується організатором аукціону і переможцем аукціону в день проведення аукціону. Протокол про результати аукціону складається в двох примірниках, один з яких передається переможцю аукціону, а другий залишається у організатора аукціону. У протоколі також зазначаються:

  1) предмет аукціону, в тому числі відомості про місцезнаходження, про площі, про кордони, про обтяження земельної ділянки, про обмеження його використання, про кадастровий номер, про дозволений використанні земельної ділянки, про що ґрунтуються на результатах інженерних вишукувань параметрах дозволеного використання об'єкта капітального будівництва і про технічні умови підключення такого об'єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення, а також про плату за підключення;

  2) переможець аукціону;

  3) ціна придбаного у власність земельної ділянки або розмір орендної плати.

  25. Організатор аукціону протягом трьох днів з дня підписання протоколу про результати аукціону зобов'язаний повернути задатки особам, які брали участь в аукціоні, але не переміг в ньому.

  26. Аукціон визнається, що не відбувся у разі, якщо:

  1) в аукціоні брали участь менше двох учасників;

  2) після триразового оголошення початкової ціни предмета аукціону жоден з учасників не заявив про свій намір придбати предмет аукціону з початковою ціною.

  27. У разі, якщо аукціон визнаний не відбувся з причини, зазначеної у підпункті 1 пункту 26 цієї статті, єдиний учасник аукціону не пізніше ніж через двадцять днів після дня проведення аукціону має право укласти договір купівлі-продажу або договір оренди виставленого на аукціон земельної ділянки, а орган державної влади або орган місцевого самоврядування, за рішенням яких проводився аукціон, зобов'язаний укласти договір з єдиним учасником аукціону з початковою ціною аукціону.

  28. Організатор аукціону у випадках, якщо аукціон був визнаний таким або якщо не було укладено договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки з єдиним учасником аукціону, має право оголосити про проведення повторного аукціону. При цьому можуть бути змінені умови аукціону.

  29. Інформація про результати аукціону опубліковується організатором аукціону протягом трьох днів з дня підписання протоколу про результати аукціону в періодичних друкованих виданнях, в яких повідомлялося про проведення аукціону, і розміщується на офіційному сайті Російської Федерації в мережі "Інтернет", зазначеному в пункті 9 цієї статті.

  30. Не допускається укладення договору за результатами аукціону або в разі, якщо аукціон визнаний не відбувся з причини, зазначеної у підпункті 1 пункту 26 цієї статті, раніше ніж через десять днів з дня розміщення інформації про результати аукціону на офіційному сайті Російської Федерації в мережі " Інтернет ".

  Аукціон з продажу земельної ділянки: види, правила і особливості проведення

  Купівля земельної ділянки є вигідним вкладенням коштів, оскільки в подальшому він може бути використаний для різних цілей: будівництва, ведення сільського господарства, відпочинку і т. п. Найбільш вигідним і дешевим способом отримання землі є придбання її у державного або муніципального органу.

  Однак для цього претендентам в переважній більшості випадків доведеться пройти процедуру участі в торгах, в ході яких і буде визначено покупець. Більш докладно про правила і особливості проведення даної процедури - далі в статті.

  Порядок і правила проведення торгів закріплені на законодавчому рівні, а саме в Земельному кодексі РФ.

  Саме відповідно до положень цих статей і здійснюється регулювання порядку проведення торгів з продажу земельних ділянок.

  Крім цього, правове регулювання здійснюється окремим документом - Правилами організації і проведення торгів з продажу перебувають у державній або муніципальній власності земельних ділянок.

  Дані правила затверджені Постановою уряду РФ від 11.11.2002 р №808 та ст. 10 ФЗ «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» від 24.07.2002 р

  Що стосується подальшого укладення договору купівлі-продажу, то це відбувається вже відповідно до положень цивільного законодавства.

  Аукціон з продажу земельної ділянки є процедуру, в ході якої даний об'єкт виставляється на продаж для безлічі претендентів. Перемагає при цьому той з них, хто запропонує за нього найбільшу ціну.

  За способом проведення та колі учасників торги можуть бути розділені на два основних види:

  В цьому випадку захід проводиться без будь-якого обмеження за чисельністю учасників або їх категорії. При цьому пропозиція про проведення торгів розміщується в загальному доступі і поширюється на всіх можливих претендентів. Єдине обмеження, яке допускається в цьому випадку, це обмеження за чисельністю учасників, що зазвичай пов'язано з їх кваліфікаційними характеристиками.

  Деякі відмінності при цьому є і під час встановлення ціни. Зокрема, в даному випадку заявки на ціну подаються відкрито, без будь-яких захисних заходів.

  У цьому випадку коло потенційних учасників вельми обмежений не тільки за чисельністю, але і за певними характеристиками, які можуть бути пов'язані з особливостями законодавства або умовами аукціону.

  Що стосується способу подачі заяв про ціну, то це робиться з певними обмеженнями. Зокрема, ставки учасників подаються у закритих конвертах, і ніхто з них не знає про пропозиції від інших претендентів.

  Незважаючи на наявність певних обмежень при проведенні закритих торгів, інформація про них все одно повинна надходити в засоби масової інформації. Причому оповіщення повинна бути опублікована як перед початком цього заходу, так і після його закінчення, для оголошення результатів.

  В ідеалі саме така форма і повинна використовуватися при продажу державних і муніципальних земельних ділянок.

  Ухвалення рішення про організацію та проведення процедури торгів знаходиться в компетенції уповноважених на це органів державної або муніципальної влади, у власності яких і міститься конкретна ділянка землі. При цьому прийматися таке рішення може як з ініціативи цього органу, так і на підставі письмових звернень громадян або юридичних осіб.

  В узагальненому вигляді порядок проведення аукціону на продаж земельної ділянки виглядає наступним чином:

  Публікація повідомлення про початок торгів

  Робиться це в засобах масової інформації мінімум 30 днів до початку аукціону. Зокрема, повідомлення необхідно опублікувати в періодичному виданні (газеті чи журналі) того регіону, де продається земля. Також допускається інформування за допомогою офіційного сайту місцевого органу влади, який є продавцем.

  Для отримання права на участь в аукціоні вони повинні в установлений термін подати наступний пакет документів:

  • заявка на участь (заповнюється відповідно до встановленої форми, яка вказується в повідомленні);
  • копії, що засвідчують особу (потрібні в тому випадку, якщо претендентом виступає громадянин);
  • виписка з ЕГРІП або ЕГРЮЛ (необхідна для індивідуальних підприємців або юридичних осіб відповідно);
  • документи, які підтверджують внесення завдатку (варто враховувати, що це вважається оформленням угоди про завдаток);
  • засвідчений відповідно до вимог російського законодавства переклад на російську мову паперів, які підтверджують державну реєстрацію юридичної особи (якщо заявником є ​​іноземна юридична особа).

  Крайній термін подачі всіх паперів - за п'ять днів до початку аукціону. Документальне закріплення поданих заявок здійснюється в спеціальному журналі.

  На цьому етапі перевіряються такі моменти:

  • наявність у претендента всіх необхідних документів;
  • його відповідність пропонованим вимогою;
  • встановлення факту надходження завдатку.

  Ті учасники, які були допущені до аукціону, заносяться до протоколу. Не пізніше дня після підписання цього документа всім претендентам, які подавали заявки, повинні бути спрямовані сповіщення з закріпленим там рішенням про те, пройшли або не пройшли вони процедуру відбору.

  Вони проводяться в той час і в тому місці, які раніше були вказані в повідомленні.

  На початку заходу проводить його обличчя (аукціоніст) оголошує найбільш важливу інформацію, а саме:

  • найменування предмета продажу;
  • його основні характеристики;
  • початкову ціну;
  • «Крок аукціону».

  Після цього всі учасники отримують пронумеровані квитки. Ці квиток бажаючі можуть піднімати кожен раз для збільшення ціни ділянки (або початкової, або вже підвищеної іншими претендентами).

  Якщо після чергового підвищення не буде претендентів, готових ще більше підняти ціну, аукціоніст має виголосити її три рази. У тому випадку, якщо після цього ніхто так і не підніме квиток, переможцем торгів буде визнаний той учасник, який робив це останнім.

  Робиться це за допомогою протоколу, в який заносяться відомості про переможця аукціону, а також про інші істотні умови угоди (зокрема, про ціну). Далі саме цей документ буде головною підставою для укладення договору купівлі-продажу.

  Протокол складається у двох примірниках і підписується обома сторонами аукціону - його переможцем і організатором. Один примірник після цього залишається у організатора, другий передається переможцю.

  Публікація в ЗМІ інформації про результати аукціону

  Робиться це в тих же джерелах, в яких раніше публікувалося повідомлення про проведення заходу.

  Укладення договору купівлі-продажу

  Він оформляється у відповідності з тими істотними умовами (тобто ціною і предметом), які були обумовлені раніше. Варто врахувати, що для підписання договору сторони мають чітко означений термін - максимум п'ять днів з моменту закінчення торгів.

  Крім укладення договору купівлі-продажу з переможцем, у організатора є певні зобов'язання і перед іншими учасниками. Зокрема, він повинен повернути їм всю суму внесеного завдатку, необхідного для участі в аукціоні.

  Робиться це на розрахунковий рахунок, який обов'язково повинен бути вказаний при подачі заявок претендентами.

  Правила організації і проведення

  При організації та проведенні аукціону обидві сторони (і організатор, і учасники) повинні враховувати деякі правила і умови:

  1. Об'єктом продажу може бути тільки така ділянка, який пройшов процедуру встановлену законодавством процедуру державного кадастрового обліку. При цьому відносно землі повинні бути визначені дані по її дозволеному використанню, а також бути підключеними всі необхідні для конкретної ділянки комунікації.

  2. Продавець землі (тобто державний орган виконавчої влади) визначає такі параметри заходи:

  • початкову вартість об'єкта;
  • величину завдатку, який повинні внести учасники;
  • істотні умови договору купівлі-продажу.

  3. Організатор торгів визначає наступні умови цього заходу:

  • дату, час і місце;
  • порядок проведення;
  • термін і форму подачі заявок;
  • порядок внесення завдатку та його повернення;
  • крок аукціону.

  Останній показник є величиною можливого підвищення ціни ділянки за один раз. Зазвичай його розмір знаходиться в межах 1-5% від початкової вартості продажу об'єкта, встановленої продавцем.

  У деяких випадках процедура продажу земельної ділянки може бути скасована, а торги визнані такими, що.

  Зокрема, це може статися в таких випадках:

  • заявку на участь в даному заході подали менше двох претендентів;
  • під час проведення відкритого за формою подачі заяв про ціну аукціону жоден з його учасників після триразового оголошення початкової вартості ділянки не підняв квиток для її підвищення;
  • під час проведення закритого за формою подачі заяв заходи жоден з його учасників не був визнаний переможцем згідно з рішенням організатора;
  • переможець торгів відмовився від підписання протоколу з його результатами або ж від подальшого укладення на цій підставі договору купівлі-продажу.

  Ще раз варто відзначити, що для укладення договору в законодавстві передбачений спеціальний термін. Він становить 5 днів з моменту підписання протоколу про результати торгів.

  Продаж частки вашої дитини дуже складна справа яке варто проводити тільки в крайньому випадку! Наша стаття докладно розповідає про цю процедуру.

  Яку відповідальність несе забудовник який не дотримується терміни будівництва? За посиланням є вся інформація по даній темі.

  Коли можливий продаж ділянки без торгів?

  У деяких випадках претенденти можуть отримати право на покупку ділянки і без проведення процедури торгів.

  Зокрема, це можливо в таких випадках, перерахованих в законодавстві:

  • якщо на ділянці знаходиться об'єкт нерухомості, що належить претендентові на правах власності (згідно зі ст. 36 ЗК РФ);
  • земля надається для цілей, які не пов'язані з будівництвом (відповідно до ст. 34 ЗК РФ);
  • з моменту укладення договору оренди ділянки, призначеної для сільськогосподарських цілей, пройшло більше трьох років (відповідно до ст. 22 ЗК РФ);
  • ділянка надається особливим категоріям громадян (наприклад, інвалідам або багатодітним сім'ям);
  • земля була надана громадянам для ведення ЛПХ або ІЖС.

  Крім цього, в законодавстві виділяється і ряд інших випадків, коли процедура торгів не є обов'язковою. Також сюди відносяться ситуації, коли для участі в аукціоні була подана лише одна заявка.

  У цьому випадку договір купівлі-продажу укладається з цим єдиним претендентом за початкову ціну, встановлену продавцем.

  Для багатьох громадян отримання державної або муніципальної землі є вигідною операцією, адже вартість нерухомості при цьому істотно відрізняється від ринкової. Основна складність в цьому випадку полягає в особливостях процедури торгів на право покупки такого ділянки - потрапити на цей захід дуже непросто, а виграти його ще складніше, адже для цього претендент повинен відповідати безлічі вимог.