зразок договору на надання послуг з ремонту квартири

Содержание

зразок договору на надання послуг з ремонту квартири

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання по ремонту квартири за адресою:, іменований надалі Об'єкт, згідно проектно кошторисної документації, що додається до цього договору і побажаннями Замовника, вираженими в письмовій формі.

2. ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Вартість робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) за цим Договором становить рублів.

2.2. Вартість матеріалів визначається фактичними цінами відповідно до кошторису і вибором Замовника.

2.3. Терміни виконання робіт складають з моменту початку робіт на об'єкті. У зв'язку з технологічною необхідністю, терміни можуть коригуватися за взаємною домовленістю.

2.4. У разі, якщо в ході виконання робіт за цим Договором виявиться необхідність проведення робіт, не передбачених кошторисом, сторони письмово погоджують нові терміни, вартість і порядок виконання додаткових обсягів робіт, що оформляється відповідними доповненнями до цього Договору.

2.5. У разі збільшення вартості матеріалів більш ніж на%, і обгрунтування Підрядником збільшення ціни, Замовник зобов'язується оплатити різницю між кошторисної і фактичною вартістю матеріалів.

2.6. Додаток №1 (Кошторис) є невід'ємною частиною даного договору.

3.1. Обов'язки Замовника:

3.1.1. Замовник зобов'язується, у разі належного виконання, оплатити Підряднику роботи згідно з кошторисом і матеріали згідно з переліком.

3.1.2. До моменту початку робіт за даною угодою забезпечити належну підготовку Об'єкту для своєчасного початку робіт, нормального їх ведення та завершення в строк.

3.1.3. Своєчасно забезпечувати роботи оздоблювальними матеріалами.

3.1.4. В термін не пізніше днів з дня письмового подання розглядати повідомлення, повідомлення та інші документи, що подаються Підрядником в зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.5. Надати Підряднику приміщення для складування матеріалів і побутове приміщення для робітників.

3.1.6. Забезпечити можливість відключення стояків опалення та водопостачання, опресування системи, якщо будуть проводитися сантехнічні роботи.

3.1.7. Можливість відключення електропостачання.

3.1.8. Спільно з представником Підрядника підписати акт приймання об'єкта для виконання робіт за цим Договором.

3.2. Обов'язки Підрядника:

3.2.1. Приступити до виконання робіт за даною угодою в строк не пізніше днів з моменту отримання авансового платежу Замовника.

3.2.2. Виконати своїми силами і технічними засобами всі роботи в обсязі і строки, передбачені цим Договором.

3.2.3. Забезпечити виконання ремонтних робіт відповідно до вимог діючих в Росії Будівельних норм і правил (СНиП), правилами Держгіртехнагляду, пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарних норм і правил виконання робіт в м.

3.2.4. Після закінчення робіт, протягом днів на об'єкті передати будівельний майданчик звільненій від будівельного сміття і техніки.

3.2.5. Підрядник має право залучати третіх осіб для виконання робіт за цим Договором, що вимагають спеціальних ліцензій та дозволів. При цьому відповідальність за якість і терміни виконуваних такими особами робіт несе Підрядник.

3.2.6. Забезпечити вироблені відповідно до умов цього Договору роботи на об'єкті усіма необхідними матеріалами (згідно з додатком №2), деталями і конструкціями, а також обладнанням та будівельною технікою.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ І ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Для фінансування робіт, Замовник в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору, оплачує Підряднику авансовий платіж в розмірі% від вартості демонтажних робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) з урахуванням транспортних витрат. Авансовий платіж входить в загальну вартість робіт.

4.2. Розрахунок за виконаний етап робіт проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою №2 обома сторонами не пізніше днів після підписання акту. При цьому Замовник утримує% вартості виконаних робіт до закінчення робіт. Утримані суми виплачуються при остаточному розрахунку за виконані роботи.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після підписання обома сторонами акту прийому-здачі робіт, не пізніше днів після підписання акту.

4.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій за якістю пред'явленої роботи, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки і дефекти за свій рахунок, якщо ці недоліки і дефекти не є наслідком застосування неякісних матеріалів, наданих Замовником. Наявність недоліків і дефектів, а також терміни і порядок їх усунення визначається двостороннім актом Замовника і Підрядника.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

5.1. Гарантії якості роботи Підрядника, передбачені чинним на момент укладення цього Договору законодавством РФ, поширюються тільки на результати робіт, виконуваних Підрядником і залученими ним третіми особами відповідно до умов цього Договору.

5.2. Підрядник гарантує: Висока якість всіх вироблених їм на об'єкті робіт.

5.3. Гарантійний термін на результати робіт, виконаних Підрядником відповідно до умов цього Договору, встановлюється - з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних Підрядником робіт.

5.4. У разі виявлення в межах передбаченого п.5.3 гарантійного терміну, недоліків (дефектів), які обумовлені неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором, Підрядник зобов'язаний усунути такі недоліки за свій рахунок у погоджені з Замовником в письмовій формі терміни.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного на момент укладення цього Договору законодавством РФ.

6.2. Підрядник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам в зв'язку з виконанням планових робіт за цим Договором, якщо така шкода є наслідком неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

6.3. У разі порушення термінів виконання робіт, Підрядник сплачує штрафні санкції в розмірі% від вартості незакінчених робіт, але не більше% від кошторисної вартості Договору. У разі порушення термінів оплати робіт, Замовник сплачує штрафні санкції в розмірі% від вартості неоплачених робіт, але не більше% від кошторисної вартості Договору.

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи військові дії на території виконання Договору, громадянські заворушення, епідемії, стихійні лиха та інше.

7.2. Наступ обставин по п.7.1 має бути належним чином засвідчено компетентними органами державного або місцевого управління.

7.3. Сторона, що не виконує свої зобов'язання в силу форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин протягом днів з дня настання форс-мажорних обставин. При відсутності такого повідомлення ця сторона не може посилатися на наявність таких обставин.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом поспіль, цей Договір може бути розірваний сторонами шляхом письмового повідомлення іншої сторони, при цьому сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки, що виключають претензії один до одного.

8. Вирішення спорів І РОЗБІЖНОСТЕЙ

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть мати місце в процесі виконання сторонами цього Договору, сторони дозволяють шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - в арбітражному суді м.

8.2. За взаємною згодою сторін для вирішення виниклих суперечок і розбіжностей, в якості третіх осіб, можуть бути залучені представники компетентних організацій, роз'яснення яких зі спірних питань можуть бути визнані сторонами вичерпними. Витрати по залученню таких осіб для вирішення спірних питань несе сторона, доводи якої будуть визнані невірними.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце за взаємною письмовою згодою сторін на умовах, передбачених чинним законодавством РФ.

9.2. Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі зупинки Замовником виконання робіт за цим Договором з причин, не залежних від Підрядника, на термін більше одного тижня.

9.3. Сторона, що вирішила розірвати Договір з підстав, передбачених п.п.9.1-9.4., Зобов'язана направити іншій стороні відповідне письмове повідомлення.

9.4. У разі розірвання Договору з підстав, передбачених п.п. 9.3. і 9.4., кожна зі сторін повинна компенсувати іншій стороні всі фактичні вироблені в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором витрати, в тому числі повернути кошти.

10.1. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, листування, переговори між сторонами, які стосуються даного Договору, втрачають силу.

10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений. Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони узгоджені сторонами і оформлені в письмовому вигляді.

10.3. У процесі дії цього Договору сторони керуються законодавством РФ. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміни законодавства, які можуть істотно вплинути на виконання умов цього Договору.

10.4. Цей Договір складений в двох примірниках, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Договір підряду на ремонт квартири

Не кожен самостійно може провести ремонт квартири. Саме тому найкращим рішенням буде звернутися за допомогою до справжніх професіоналів своєї справи. Але якщо ви хочете убезпечити себе - укладіть договір підряду на ремонт квартири.

У чому полягає його перевага?

У разі укладення такої угоди ви можете бути на дев'яносто-сто відсотків упевнені в кінцевому результаті. Навіть якщо друга сторона, а саме - виконавець, порушить свої зобов'язання, гроші вам повернуть. Крім того, часто порушення умов договору тягне за собою матеріальну компенсацію.

На що слід звертати увагу?

Звертайте велику увагу на те, щоб договір був складений у відповідності до законодавства і під всіма правилами. Це означає, що крім предмета договору, яким в цьому випадку виступає ремонт квартири, слід вказати права і обов'язки кожної зі сторін. Це буде особливо корисно тим, хто подібні угоди укладає вперше. У разі порушення умов роботи або ж зовсім їх невиконання - будьте впевнені, гроші вам будуть повернуті в повному обсязі. Саме з цією метою окремим пунктом в договорі прописується відповідальність сторін. Але ви в свою чергу також не повинні порушувати умови угоди.

Бланк договору підряду на ремонт квартири

Зразок договору підряду на ремонт квартири (заповнений бланк)

Завантажити Договір підряду на ремонт квартири

ДОГОВІР ПІДРЯДУ на ремонт квартири №

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання по ремонту квартири за адресою:, іменований надалі Об'єкт, згідно проектно кошторисної документації, що додається до цього договору і побажаннями Замовника, вираженими в письмовій формі.

2. ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Вартість робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) за цим Договором становить рублів.

2.2. Вартість матеріалів визначається фактичними цінами відповідно до кошторису і вибором Замовника.

2.3. Терміни виконання робіт складають місяців з моменту початку робіт на об'єкті. У зв'язку з технологічною необхідністю, терміни можуть коригуватися за взаємною домовленістю.

2.4. У разі, якщо в ході виконання робіт за цим Договором виявиться необхідність проведення робіт, не передбачених кошторисом, сторони письмово погоджують нові терміни, вартість і порядок виконання додаткових обсягів робіт, що оформляється відповідними доповненнями до цього Договору.

2.5. У разі збільшення вартості матеріалів більш ніж на%, і обгрунтування Підрядником збільшення ціни, Замовник зобов'язується оплатити різницю між кошторисної і фактичною вартістю матеріалів.

2.6. Додаток №1 (Кошторис) є невід'ємною частиною даного договору.

3.1. Обов'язки Замовника:

3.1.1. Замовник зобов'язується, у разі належного виконання, оплатити Підряднику роботи згідно з кошторисом і матеріали згідно з переліком.

3.1.2. До моменту початку робіт за даною угодою забезпечити належну підготовку Об'єкту для своєчасного початку робіт, нормального їх ведення та завершення в строк.

3.1.3. Своєчасно забезпечувати роботи оздоблювальними матеріалами.

3.1.4. В термін не пізніше днів з дня письмового подання розглядати повідомлення, повідомлення та інші документи, що подаються Підрядником в зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.5. Надати Підряднику приміщення для складування матеріалів і побутове приміщення для робітників.

3.1.6. Забезпечити можливість відключення стояків опалення та водопостачання, опресування системи, якщо будуть проводитися сантехнічні роботи.

3.1.7. Можливість відключення електропостачання.

3.1.8. Спільно з представником Підрядника підписати акт приймання об'єкта для виконання робіт за цим Договором.

3.2. Обов'язки Підрядника:

3.2.1. Приступити до виконання робіт за даною угодою в строк не пізніше днів з моменту отримання авансового платежу Замовника.

3.2.2. Виконати своїми силами і технічними засобами всі роботи в обсязі і строки, передбачені цим Договором.

3.2.3. Забезпечити виконання ремонтних робіт відповідно до вимог діючих в Росії Будівельних норм і правил (СНиП), правилами Держгіртехнагляду, пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарних норм і правил виконання робіт в м.

3.2.4. Після закінчення робіт, протягом днів на об'єкті передати будівельний майданчик звільненій від будівельного сміття і техніки.

3.2.5. Підрядник має право залучати третіх осіб для виконання робіт за цим Договором, що вимагають спеціальних ліцензій та дозволів. При цьому відповідальність за якість і терміни виконуваних такими особами робіт несе Підрядник.

3.2.6. Забезпечити вироблені відповідно до умов цього Договору роботи на об'єкті усіма необхідними матеріалами (згідно з додатком №2), деталями і конструкціями, а також обладнанням та будівельною технікою.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ І ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Для фінансування робіт, Замовник в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору, оплачує Підряднику авансовий платіж в розмірі% від вартості демонтажних робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) з урахуванням транспортних витрат. Авансовий платіж входить в загальну вартість робіт.

4.2. Розрахунок за виконаний етап робіт проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою №2 обома сторонами не пізніше днів після підписання акту. При цьому Замовник утримує% вартості виконаних робіт до закінчення робіт. Утримані суми виплачуються при остаточному розрахунку за виконані роботи.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після підписання обома сторонами акту прийому-здачі робіт, не пізніше днів після підписання акту.

4.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій за якістю пред'явленої роботи, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки і дефекти за свій рахунок, якщо ці недоліки і дефекти не є наслідком застосування неякісних матеріалів, наданих Замовником. Наявність недоліків і дефектів, а також терміни і порядок їх усунення визначається двостороннім актом Замовника і Підрядника.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

5.1. Гарантії якості роботи Підрядника, передбачені чинним на момент укладення цього Договору законодавством РФ, поширюються тільки на результати робіт, виконуваних Підрядником і залученими ним третіми особами відповідно до умов цього Договору.

5.2. Підрядник гарантує: Висока якість всіх вироблених їм на об'єкті робіт.

5.3. Гарантійний термін на результати робіт, виконаних Підрядником відповідно до умов цього Договору, встановлюється на року з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних Підрядником робіт.

5.4. У разі виявлення в межах передбаченого п.5.3 гарантійного терміну, недоліків (дефектів), які обумовлені неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором, Підрядник зобов'язаний усунути такі недоліки за свій рахунок у погоджені з Замовником в письмовій формі терміни.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного на момент укладення цього Договору законодавством РФ.

6.2. Підрядник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам в зв'язку з виконанням планових робіт за цим Договором, якщо така шкода є наслідком неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

6.3. У разі порушення термінів виконання робіт, Підрядник сплачує штрафні санкції в розмірі% від вартості незакінчених робіт, але не більше% від кошторисної вартості Договору. У разі порушення термінів оплати робіт, Замовник сплачує штрафні санкції в розмірі% від вартості неоплачених робіт, але не більше% від кошторисної вартості Договору.

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи військові дії на території виконання Договору, громадянські заворушення, епідемії, стихійні лиха та інше.

7.2. Наступ обставин по п.7.1 має бути належним чином засвідчено компетентними органами державного або місцевого управління.

7.3. Сторона, що не виконує свої зобов'язання в силу форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин протягом днів з дня настання форс-мажорних обставин. При відсутності такого повідомлення ця сторона не може посилатися на наявність таких обставин.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом днів поспіль, цей Договір може бути розірваний сторонами шляхом письмового повідомлення іншої сторони, при цьому сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки, що виключають претензії один до одного.

8. Вирішення спорів І РОЗБІЖНОСТЕЙ

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть мати місце в процесі виконання сторонами цього Договору, сторони дозволяють шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - в арбітражному суді м.

8.2. За взаємною згодою сторін для вирішення виниклих суперечок і розбіжностей, в якості третіх осіб, можуть бути залучені представники компетентних організацій, роз'яснення яких зі спірних питань можуть бути визнані сторонами вичерпними. Витрати по залученню таких осіб для вирішення спірних питань несе сторона, доводи якої будуть визнані невірними.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце за взаємною письмовою згодою сторін на умовах, передбачених чинним законодавством РФ.

9.2. Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі зупинки Замовником виконання робіт за цим Договором з причин, не залежних від Підрядника, на термін більше одного тижня.

9.3. Сторона, що вирішила розірвати Договір з підстав, передбачених п.п.9.1-9.4., Зобов'язана направити іншій стороні відповідне письмове повідомлення.

9.4. У разі розірвання Договору з підстав, передбачених п.п. 9.3. і 9.4., кожна зі сторін повинна компенсувати іншій стороні всі фактичні вироблені в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором витрати, в тому числі повернути кошти.

10.1. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, листування, переговори між сторонами, які стосуються даного Договору, втрачають силу.

10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений. Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони узгоджені сторонами і оформлені в письмовому вигляді.

10.3. У процесі дії цього Договору сторони керуються законодавством РФ. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміни законодавства, які можуть істотно вплинути на виконання умов цього Договору.

10.4. Цей Договір складений в двох примірниках, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Простий типовий договір на надання послуг з ремонту

Договір надання послуг зразок (типова форма)

возмездного надання послуг полягає на: послуги з туристичного обслуговування; Цей перелік не є вичерпним. При наданні окремих видів послуг сторони договору крім ГК зобов'язані також керуватися нормами спеціального законодавства. Наприклад, надання послуг зв'язку регулюється Законом "о =» »зв'язку» = »» і = »» правилами = »» надання = »» послуг = »» зв'язку, = »» якими = »» визначено = »» як = »» істотні = »» умови = »» надання = »» послуг = »» рухомий = »» зв'язку, = »» так = »» і = »» інші = »» обов'язкові = »» для = »» включення = »» в = »» договір = »» умови = »» надання = »» цього = »» виду = »» послуг. = »» alt = »Простий типовий договір на надання послуг з ремонту»>

Типовий договір на надання ремонтних послуг

Кошторис на ремонт офісів та оздоблення переглянути> 3. Порядок фінансування переглянути> 4.

Порядок виконання робіт переглянути> 5. Технічне завдання на ремонт офісів та оздоблення переглянути> 6. Робочі креслення 7. Акт приймання виконаних робіт переглянути> 8.

Додатки: - Ліцензії, - акти прихованих робіт переглянути> - розроблені документації, - довіреність на право підпису та інше.

Зразок договору на надання послуг з ремонту: квартири, обладнання, автомобіля

Це відноситься, наприклад, до будівельного підряду, а в будь-яких споживчих відносинах, в тому числі і в ремонтних, важливий закон про захист споживачів.

Регулювання ремонтних відносин присвячена глава 37 Цивільного Кодексу.

Договір надання послуг 2018 року: скачайте зразок бланка для заповнення в Word і PDF

Договір надання послуг 2018 року: скачайте зразок бланка для заповнення в Word і PDF

До на надання відплатних (платних) послуг можуть додаватися кошторис, специфікація робіт та інші додаткові документи.

Приймання робіт за договором здійснюється шляхом складання та підписання акта приймання-здачі виконаних робіт.

У договір надання послуг вносяться такі обов'язкові відомості:

Пропонуємо безкоштовно скачати зразок бланка договору надання між фізичними юридичними особами, що діє в 2018 році:

 • Бланк на надання послуг 2018 року в Word.
 • Бланк на надання послуг 2018 року в PDF.

Сервіс КУБ дозволяє заповнювати на платні послуги та інші документи в автоматичному режимі. Оцініть зручність використання системи, зареєструвавшись на сайті.

Договір на виконання ремонту квартири

730 - 739 ГК РФ. Форма Згідно ст. 730 ГК РФ по підряду одна сторона на замовлення іншої сторони зобов'язується виконати ремонт квартири, а замовник в свою чергу зобов'язується оплатити ці роботи.

Відповідно до цієї ж статті договір побутового підряду належить до розряду публічних договорів, а тому до нього застосовуються правила ст. 426 ГК РФ. Основними характеристиками публічного є: Встановлена ​​ціна на послуги, що надаються.

Простий типовий договір на надання послуг з ремонту

1.1. Справжній укладено з метою оптимізації функціонування Замовника за рахунок зосередження їм зусиль на веденні основної діяльності.

1.2. Предметом цього є передача Виконавцю функцій Замовника по ремонту та технічного обслуговування обладнання, будівель і споруд підприємства Замовника. Перелік переданих Замовником Виконавцю функцій:

Договір на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт № Зразок

Робота вважається виконаною після підписання двостороннього акта приймання-здачі робіт. 2. Права і обов'язки сторін. 2.1.1. Виконати певні кошторисом роботи в строк з «___» ____________2018 р

до «___» ____________ 2018 г. У зв'язку з необхідністю (поверхні погано сохнуть, змінено перелік робіт і т.п.), терміни можуть коригуватися за взаємною домовленістю.

Договір ремонтних робіт: зразок заповнення, бланк скачати

Найпопулярніша форма для подання ремонтних робіт - це договір побутового підряду, проте його замовником повинно бути фізична особа.

Крім стандартних умов в договір ремонтних робіт слід обов'язково включити пункти, що стосуються термінів проведення ремонту, порядку здачі та приймання ремонтних робіт, вартості матеріалів, використовуваних в роботі, їх якість гарантії виконавця.

Договір на надання послуг по ремонту квартири: завантажити

Будь-яке типова угода підряду має включати в свій зміст певний перелік істотних положень, без присутності яких в документі, останній вважається оформленим не вірно, отже, він не матиме юридичної сили.

В якості учасника угоди може виступати і фізична особа, але друга сторона (підрядник) в обов'язковому порядку повинна бути юридичною особою.

Що саме слід позначати в умовах угоди, що укладається між сторонами:

 • Детальний опис предмета, що є причиною підписання сторонами документа;
 • Найменування кожного з учасників, між якими укладається угода;
 • Дата, коли почнеться виконання робіт, а також закінчиться їх проведення;
 • В якій черговості будуть виконуватися роботи;
 • Яка остаточна ціна робіт, для виконання яких укладається угода;
 • У якому порядку проводиться розрахунок замовника з підрядником;
 • Які методи використовує замовник для контролю якості виконання виконавцем робіт, визначених умовами угоди;
 • У чому полягають особливості здачі завершених робіт, а також процес їх приймання;
 • Чи можуть бути задіяні субпідрядники;
 • Які гарантії встановлені виконавцем на виконані їм роботи;
 • У якому порядку, і на яких підставах відбувається ініціація розірвання угоди.

У пункті, де позначається предмет угоди, слід прописати, який з видів ремонту потрібно зробити. Він може бути або косметичним, або ж капітальним, що передбачає значні обсяги робіт.

Роботи, які виконавцю належить виконати, слід позначати в формі переліку, разом зі встановленою для кожного виду вартістю.

Кожен з видів робіт потрібно розділити на певні етапи, з визначенням дат їх завершення. Цей метод дозволяє поліпшити контроль процедури виконання робіт.

В угоді потрібно позначити у вигляді окремих положень, що є його невід'ємною частиною:

 • Кошторис про видатки за статтею використання будівельних матеріалів;
 • Кошторис, на придбання будівельних матеріалів, потрібних для виконання договірних робіт по ремонту;
 • Проектну документацію.

У чому особливість угоди підряду?

Коли при виконанні робіт по ремонту раптово виникли обставини непередбаченого характеру, терміни виконання робіт має бути продовжити.

Подібна ситуація повинна бути розписана в угоді, як можна більш детально. Якщо ж порушення терміну відбулося в результаті дій / бездіяльності підрядника, у замовника є право нарахування йому обумовлених в договорі штрафних санкцій.

Сторони можуть при оформленні договору позначити приблизну вартість робіт, які підряднику належить виконати, або ж встановити точну її величину, при наявності такої можливості.

Укладання угоди підряду для здійснення ремонтних робіт в квартирі необхідно з метою усунення можливих конфліктних ситуацій і суперечок між сторонами.

Поява суперечок серед учасників угоди (замовником і підрядником), поза всяких сумнівів, може стати причиною збитків як з однієї, так і з іншого боку.

У зв'язку з цим, договірні зобов'язання і права слід зафіксувати в документальному вигляді, закріпивши домовленість сторін в умовах угоди.

Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа. Це швидко і безкоштовно! Або зателефонуйте нам по телефонами:

Москва, Московська область

Санкт-Петербург, Ленінградська область

Федеральний номер (дзвінок безкоштовний для всіх регіонів Росії)!

Договір на надання послуг по ремонту квартири: зразок

ДОГОВІР ПІДРЯДУ на ремонт квартири № 4772

Єкатеринбург «13» вересня 2016 р

Громадянин Бутусов Василь Павлович, 18 березня 1971 року народження, паспорт (серія, номер, виданий) 38 37 №949910 виданий Чкаловський УВС м Єкатеринбург, 19 серпня 2005 року, який проживає за адресою: м Єкатеринбург, вул. Маяковського, 173 кв.27, іменований надалі «Замовник», з одного боку, і ТОВ «Спеціаліст» в особі генерального директора Смирнова Сергія Максимовича, що діє на підставі статуту ТОВ 11 жовтня 2012 року, що його надалі «Підрядник», з іншого боку, іменовані надалі «сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке:

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання по ремонту квартири за адресою: м Єкатеринбург, вул. Маяковського, 173 кв.27, іменований надалі Об'єкт, згідно проектно кошторисної документації, що додається до цього договору і побажаннями Замовника, вираженими в письмовій формі.

2. ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Вартість робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) за цим Договором становить: 157000 (сто п'ятдесят сім тисяч) рублів.

2.2. Вартість матеріалів визначається фактичними цінами відповідно до кошторису і вибором Замовника.

2.3. Терміни виконання робіт складають 5 (п'ять) місяців з моменту початку робіт на об'єкті. У зв'язку з технологічною необхідністю, терміни можуть коригуватися за взаємною домовленістю.

2.4. У разі, якщо в ході виконання робіт за цим Договором виявиться необхідність проведення робіт, не передбачених кошторисом, сторони письмово погоджують нові терміни, вартість і порядок виконання додаткових обсягів робіт, що оформляється відповідними доповненнями до цього Договору.

2.5. У разі збільшення вартості матеріалів більш ніж на 10%, і обгрунтування Підрядником збільшення ціни, Замовник зобов'язується оплатити різницю між кошторисної і фактичною вартістю матеріалів.

2.6. Додаток №1 (Кошторис) є невід'ємною частиною даного договору.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Замовника:

3.1.1. Замовник зобов'язується, у разі належного виконання, оплатити Підряднику роботи згідно з кошторисом і матеріали згідно з переліком.

3.1.2. До моменту початку робіт за даною угодою забезпечити належну підготовку Об'єкту для своєчасного початку робіт, нормального їх ведення та завершення в строк.

3.1.3. Своєчасно забезпечувати роботи оздоблювальними матеріалами.

3.1.4. В термін не пізніше 5 (п'яти) днів з дня письмового подання розглядати повідомлення, повідомлення та інші документи, що подаються Підрядником в зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.5. Надати Підряднику приміщення для складування матеріалів і побутове приміщення для робітників.

3.1.6. Забезпечити можливість відключення стояків опалення та водопостачання, опресування системи, якщо будуть проводитися сантехнічні роботи.

3.1.7. Можливість відключення електропостачання.

3.1.8. Спільно з представником Підрядника підписати акт приймання об'єкта для виконання робіт за цим Договором.

3.2. Обов'язки Підрядника:

3.2.1. Приступити до виконання робіт за даною угодою в строк не пізніше 4 (чотирьох) днів з моменту отримання авансового платежу Замовника.

3.2.2. Виконати своїми силами і технічними засобами всі роботи в обсязі і строки, передбачені цим Договором.

Договір надання послуг по ремонту приміщення.

Як скласти акт виконаних робіт по ремонту приміщення, читайте тут.

3.2.3. Забезпечити виконання ремонтних робіт відповідно до вимог діючих в Росії Будівельних норм і правил (СНиП), правилами Держгіртехнагляду, пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарних норм і правил виконання робіт в Єкатеринбург.

3.2.4. Після закінчення робіт, протягом 3 (трьох) днів на об'єкті передати будівельний майданчик звільненій від будівельного сміття і техніки.

3.2.5. Підрядник має право залучати третіх осіб для виконання робіт за цим Договором, що вимагають спеціальних ліцензій та дозволів. При цьому відповідальність за якість і терміни виконуваних такими особами робіт несе Підрядник.

3.2.6. Забезпечити вироблені відповідно до умов цього Договору роботи на об'єкті усіма необхідними матеріалами (згідно з додатком №2), деталями і конструкціями, а також обладнанням та будівельною технікою.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ І ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Для фінансування робіт, Замовник в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору, оплачує Підряднику авансовий платіж в розмірі 30% від вартості демонтажних робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) з урахуванням транспортних витрат. Авансовий платіж входить в загальну вартість робіт.

4.2. Розрахунок за виконаний етап робіт проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою №2 обома сторонами не пізніше 7 (семи) днів після підписання акту. При цьому Замовник утримує 30% вартості виконаних робіт до закінчення робіт. Утримані суми виплачуються при остаточному розрахунку за виконані роботи.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після підписання обома сторонами акту прийому-здачі робіт, не пізніше 5 (п'яти) днів після підписання акту.

4.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій за якістю пред'явленої роботи, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки і дефекти за свій рахунок, якщо ці недоліки і дефекти не є наслідком застосування неякісних матеріалів, наданих Замовником. Наявність недоліків і дефектів, а також терміни і порядок їх усунення визначається двостороннім актом Замовника і Підрядника.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

5.1. Гарантії якості роботи Підрядника, передбачені чинним на момент укладення цього Договору законодавством РФ, поширюються тільки на результати робіт, виконуваних Підрядником і залученими ним третіми особами відповідно до умов цього Договору.

5.2. Підрядник гарантує: Висока якість всіх вироблених їм на об'єкті робіт.

5.3. Гарантійний термін на результати робіт, виконаних Підрядником відповідно до умов цього Договору, встановлюється на 2 (два) роки з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних Підрядником робіт.

5.4. У разі виявлення в межах передбаченого п.5.3 гарантійного терміну, недоліків (дефектів), які обумовлені неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором, Підрядник зобов'язаний усунути такі недоліки за свій рахунок у погоджені з Замовником в письмовій формі терміни.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного на момент укладення цього Договору законодавством РФ.

6.2. Підрядник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам в зв'язку з виконанням планових робіт за цим Договором, якщо така шкода є наслідком неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

6.3. У разі порушення термінів виконання робіт, Підрядник сплачує штрафні санкції в розмірі 8% від вартості незакінчених робіт, але не більше 50% від кошторисної вартості Договору. У разі порушення термінів оплати робіт, Замовник сплачує штрафні санкції в розмірі 30% від вартості неоплачених робіт, але не більше 50% від кошторисної вартості Договору.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи військові дії на території виконання Договору, громадянські заворушення, епідемії, стихійні лиха та інше.

7.2. Наступ обставин по п.7.1 має бути належним чином засвідчено компетентними органами державного або місцевого управління.

7.3. Сторона, що не виконує свої зобов'язання в силу форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин протягом 5 (п'яти) днів з дня настання форс-мажорних обставин. При відсутності такого повідомлення ця сторона не може посилатися на наявність таких обставин.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 5 (п'яти) днів поспіль, цей Договір може бути розірваний сторонами шляхом письмового повідомлення іншої сторони, при цьому сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки, що виключають претензії один до одного.

8. Вирішення спорів І РОЗБІЖНОСТЕЙ

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть мати місце в процесі виконання сторонами цього Договору, сторони дозволяють шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - в арбітражному суді м Єкатеринбург.

8.2. За взаємною згодою сторін для вирішення виниклих суперечок і розбіжностей, в якості третіх осіб, можуть бути залучені представники компетентних організацій, роз'яснення яких зі спірних питань можуть бути визнані сторонами вичерпними. Витрати по залученню таких осіб для вирішення спірних питань несе сторона, доводи якої будуть визнані невірними.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце за взаємною письмовою згодою сторін на умовах, передбачених чинним законодавством РФ.

9.2. Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі зупинки Замовником виконання робіт за цим Договором з причин, не залежних від Підрядника, на термін більше одного тижня.

9.3. Сторона, що вирішила розірвати Договір з підстав, передбачених п.п.9.1-9.4., Зобов'язана направити іншій стороні відповідне письмове повідомлення.

9.4. У разі розірвання Договору з підстав, передбачених п.п. 9.3. і 9.4., кожна зі сторін повинна компенсувати іншій стороні всі фактичні вироблені в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором витрати, в тому числі повернути кошти.

10. Інші умови

10.1. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, листування, переговори між сторонами, які стосуються даного Договору, втрачають силу.

10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений. Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони узгоджені сторонами і оформлені в письмовому вигляді.

10.3. У процесі дії цього Договору сторони керуються законодавством РФ. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміни законодавства, які можуть істотно вплинути на виконання умов цього Договору.

10.4. Цей Договір складений в двох примірниках, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 • Адреса реєстрації: 372901, г. Екатеринбург, ул. Маяковського, 173 кв.27;
 • Поштова адреса: 372901, г. Екатеринбург, ул. Маяковського, 173 кв.27;
 • Телефон / факс: (388) 731-3-84;
 • Паспорт серія, номер: 38 37 №&49910;
 • Ким виданий: Чкаловський УВС м Єкатеринбург;
 • Коли виданий: 19 серпня 2005 р .;
 • Підпис: ______________ В. П. Бутусов
 • Юридична адреса: 372902, г. Екатеринбург, ул. Гвардійська, 11/2;
 • Поштова адреса: 372902, г. Екатеринбург, ул. Гвардійська, 11/2;
 • Телефон / факс: (348) 838-38-1;
 • ІПН / КПП: 377283203/99329344;
 • Розрахунковий рахунок: 4772393028930349549;
 • Банк: ПАТ «ФорумБанк» відділення №2;
 • Кореспондентський рахунок: 3882390079203493494;
 • БИК: 48823&839;
 • Підпис: ________________ С. М. Смирнов

Договір на ремонт квартири: бланк

на ремонт квартири № _____

м ____________________ ___________________________ «___» ______________ _______ р

Громадянин ________________________________________, паспорт (серія, номер, виданий) _______ ______________ ________________________________________ ______________, проживає за адресою ________________________________________, що його надалі «Замовник», з одного боку, і ________________________________________ в особі ________________________________________, що діє на підставі ________________________________________, що його надалі «Підрядник», з іншого боку, іменовані надалі «сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке:

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання по ремонту квартири за адресою: ________________________________________, що його надалі Об'єкт, згідно проектно кошторисної документації, що додається до цього договору і побажаннями Замовника, вираженими в письмовій формі.

2. ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Вартість робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) за цим Договором становить ________________________________________ рублів.

2.2. Вартість матеріалів визначається фактичними цінами відповідно до кошторису і вибором Замовника.

2.3. Терміни виконання робіт складають _______ місяців з моменту початку робіт на об'єкті. У зв'язку з технологічною необхідністю, терміни можуть коригуватися за взаємною домовленістю.

2.4. У разі, якщо в ході виконання робіт за цим Договором виявиться необхідність проведення робіт, не передбачених кошторисом, сторони письмово погоджують нові терміни, вартість і порядок виконання додаткових обсягів робіт, що оформляється відповідними доповненнями до цього Договору.

2.5. У разі збільшення вартості матеріалів більш ніж на _______%, і обгрунтування Підрядником збільшення ціни, Замовник зобов'язується оплатити різницю між кошторисної і фактичною вартістю матеріалів.

2.6. Додаток №1 (Кошторис) є невід'ємною частиною даного договору.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Замовника:

3.1.1. Замовник зобов'язується, у разі належного виконання, оплатити Підряднику роботи згідно з кошторисом і матеріали згідно з переліком.

3.1.2. До моменту початку робіт за даною угодою забезпечити належну підготовку Об'єкту для своєчасного початку робіт, нормального їх ведення та завершення в строк.

3.1.3. Своєчасно забезпечувати роботи оздоблювальними матеріалами.

3.1.4. В термін не пізніше _______ днів з дня письмового подання розглядати повідомлення, повідомлення та інші документи, що подаються Підрядником в зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.5. Надати Підряднику приміщення для складування матеріалів і побутове приміщення для робітників.

3.1.6. Забезпечити можливість відключення стояків опалення та водопостачання, опресування системи, якщо будуть проводитися сантехнічні роботи.

3.1.7. Можливість відключення електропостачання.

3.1.8. Спільно з представником Підрядника підписати акт приймання об'єкта для виконання робіт за цим Договором.

3.2. Обов'язки Підрядника:

3.2.1. Приступити до виконання робіт за даною угодою в строк не пізніше _______ днів з моменту отримання авансового платежу Замовника.

3.2.2. Виконати своїми силами і технічними засобами всі роботи в обсязі і строки, передбачені цим Договором.

3.2.3. Забезпечити виконання ремонтних робіт відповідно до вимог діючих в Росії Будівельних норм і правил (СНиП), правилами Держгіртехнагляду, пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарних норм і правил виконання робіт в м ____________________.

3.2.4. Після закінчення робіт, протягом _______ днів на об'єкті передати будівельний майданчик звільненій від будівельного сміття і техніки.

3.2.5. Підрядник має право залучати третіх осіб для виконання робіт за цим Договором, що вимагають спеціальних ліцензій та дозволів. При цьому відповідальність за якість і терміни виконуваних такими особами робіт несе Підрядник.

3.2.6. Забезпечити вироблені відповідно до умов цього Договору роботи на об'єкті усіма необхідними матеріалами (згідно з додатком №2), деталями і конструкціями, а також обладнанням та будівельною технікою.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ І ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Для фінансування робіт, Замовник в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору, оплачує Підряднику авансовий платіж в розмірі _______% від вартості демонтажних робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) з урахуванням транспортних витрат. Авансовий платіж входить в загальну вартість робіт.

4.2. Розрахунок за виконаний етап робіт проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою №2 обома сторонами не пізніше _______ днів після підписання акту. При цьому Замовник утримує _______% вартості виконаних робіт до закінчення робіт. Утримані суми виплачуються при остаточному розрахунку за виконані роботи.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після підписання обома сторонами акту прийому-здачі робіт, не пізніше _______ днів після підписання акту.

4.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій за якістю пред'явленої роботи, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки і дефекти за свій рахунок, якщо ці недоліки і дефекти не є наслідком застосування неякісних матеріалів, наданих Замовником. Наявність недоліків і дефектів, а також терміни і порядок їх усунення визначається двостороннім актом Замовника і Підрядника.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

5.1. Гарантії якості роботи Підрядника, передбачені чинним на момент укладення цього Договору законодавством РФ, поширюються тільки на результати робіт, виконуваних Підрядником і залученими ним третіми особами відповідно до умов цього Договору.

5.2. Підрядник гарантує: Висока якість всіх вироблених їм на об'єкті робіт.

5.3. Гарантійний термін на результати робіт, виконаних Підрядником відповідно до умов цього Договору, встановлюється на _______ року з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних Підрядником робіт.

5.4. У разі виявлення в межах передбаченого п.5.3 гарантійного терміну, недоліків (дефектів), які обумовлені неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором, Підрядник зобов'язаний усунути такі недоліки за свій рахунок у погоджені з Замовником в письмовій формі терміни.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного на момент укладення цього Договору законодавством РФ.

6.2. Підрядник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам в зв'язку з виконанням планових робіт за цим Договором, якщо така шкода є наслідком неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

6.3. У разі порушення термінів виконання робіт, Підрядник сплачує штрафні санкції в розмірі _______% від вартості незакінчених робіт, але не більше _______% від кошторисної вартості Договору. У разі порушення термінів оплати робіт, Замовник сплачує штрафні санкції в розмірі _______% від вартості неоплачених робіт, але не більше _______% від кошторисної вартості Договору.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи військові дії на території виконання Договору, громадянські заворушення, епідемії, стихійні лиха та інше.

7.2. Наступ обставин по п.7.1 має бути належним чином засвідчено компетентними органами державного або місцевого управління.

7.3. Сторона, що не виконує свої зобов'язання в силу форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин протягом _______ днів з дня настання форс-мажорних обставин. При відсутності такого повідомлення ця сторона не може посилатися на наявність таких обставин.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом _______ днів поспіль, цей Договір може бути розірваний сторонами шляхом письмового повідомлення іншої сторони, при цьому сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки, що виключають претензії один до одного.

8. Вирішення спорів І РОЗБІЖНОСТЕЙ

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть мати місце в процесі виконання сторонами цього Договору, сторони дозволяють шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - в арбітражному суді м ____________________.

8.2. За взаємною згодою сторін для вирішення виниклих суперечок і розбіжностей, в якості третіх осіб, можуть бути залучені представники компетентних організацій, роз'яснення яких зі спірних питань можуть бути визнані сторонами вичерпними. Витрати по залученню таких осіб для вирішення спірних питань несе сторона, доводи якої будуть визнані невірними.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце за взаємною письмовою згодою сторін на умовах, передбачених чинним законодавством РФ.

9.2. Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі зупинки Замовником виконання робіт за цим Договором з причин, не залежних від Підрядника, на термін більше одного тижня.

9.3. Сторона, що вирішила розірвати Договір з підстав, передбачених п.п.9.1-9.4., Зобов'язана направити іншій стороні відповідне письмове повідомлення.

9.4. У разі розірвання Договору з підстав, передбачених п.п. 9.3. і 9.4., кожна зі сторін повинна компенсувати іншій стороні всі фактичні вироблені в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором витрати, в тому числі повернути кошти.

10. Інші умови

10.1. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, листування, переговори між сторонами, які стосуються даного Договору, втрачають силу.

10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений. Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони узгоджені сторонами і оформлені в письмовому вигляді.

10.3. У процесі дії цього Договору сторони керуються законодавством РФ. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміни законодавства, які можуть істотно вплинути на виконання умов цього Договору.

10.4. Цей Договір складений в двох примірниках, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 • Адреса реєстрації: ______________________________
 • Поштова адреса: ______________________________
 • Телефон факс: ______________________________
 • Паспорт серія, номер: ______________________________
 • Ким виданий: ______________________________
 • Коли виданий: ______________________________
 • Підпис: ______________________________
 • Юридична адреса: ______________________________
 • Поштова адреса: ______________________________
 • Телефон факс: ______________________________
 • ІПН / КПП: ______________________________
 • Розрахунковий рахунок: ______________________________
 • Банк: ______________________________
 • Кореспондентський рахунок: ______________________________
 • БИК: ______________________________
 • Підпис: ______________________________

Договір на ремонт квартири між фізичними особами

г .________________ «__» ___________ 2017 р

Гр. _________________, паспорт: серія ___________, № ___________, виданий ______________, проживає за адресою: ______________________, іменований надалі «Замовник», з одного боку, і ____________________ в особі _______________, що діє на підставі _____________, іменований надалі «Підрядник», з іншого боку , іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання по ремонту квартири за адресою:, іменований надалі Об'єкт, згідно проектно кошторисної документації, що додається до цього договору і побажаннями Замовника, вираженими в письмовій формі.

2. ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Вартість робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) за цим Договором становить рублів.

2.2. Вартість матеріалів визначається фактичними цінами відповідно до кошторису і вибором Замовника.

2.3. Терміни виконання робіт складають з моменту початку робіт на об'єкті. У зв'язку з технологічною необхідністю, терміни можуть коригуватися за взаємною домовленістю.

2.4. У разі, якщо в ході виконання робіт за цим Договором виявиться необхідність проведення робіт, не передбачених кошторисом, сторони письмово погоджують нові терміни, вартість і порядок виконання додаткових обсягів робіт, що оформляється відповідними доповненнями до цього Договору.

2.5. У разі збільшення вартості матеріалів більш ніж на%, і обгрунтування Підрядником збільшення ціни, Замовник зобов'язується оплатити різницю між кошторисної і фактичною вартістю матеріалів.

2.6. Додаток №1 (Кошторис) є невід'ємною частиною даного договору.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Замовника:

3.1.1. Замовник зобов'язується, у разі належного виконання, оплатити Підряднику роботи згідно з кошторисом і матеріали згідно з переліком.

3.1.2. До моменту початку робіт за даною угодою забезпечити належну підготовку Об'єкту для своєчасного початку робіт, нормального їх ведення та завершення в строк.

3.1.3. Своєчасно забезпечувати роботи оздоблювальними матеріалами.

3.1.4. В термін не пізніше днів з дня письмового подання розглядати повідомлення, повідомлення та інші документи, що подаються Підрядником в зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.5. Надати Підряднику приміщення для складування матеріалів і побутове приміщення для робітників.

3.1.6. Забезпечити можливість відключення стояків опалення та водопостачання, опресування системи, якщо будуть проводитися сантехнічні роботи.

3.1.7. Можливість відключення електропостачання.

3.1.8. Спільно з представником Підрядника підписати акт приймання об'єкта для виконання робіт за цим Договором.

3.2. Обов'язки Підрядника:

3.2.1. Приступити до виконання робіт за даною угодою в строк не пізніше днів з моменту отримання авансового платежу Замовника.

3.2.2. Виконати своїми силами і технічними засобами всі роботи в обсязі і строки, передбачені цим Договором.

3.2.3. Забезпечити виконання ремонтних робіт відповідно до вимог діючих в Росії Будівельних норм і правил (СНиП), правилами Держгіртехнагляду, пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарних норм і правил виконання робіт в м.

3.2.4. Після закінчення робіт, протягом днів на об'єкті передати будівельний майданчик звільненій від будівельного сміття і техніки.

3.2.5. Підрядник має право залучати третіх осіб для виконання робіт за цим Договором, що вимагають спеціальних ліцензій та дозволів. При цьому відповідальність за якість і терміни виконуваних такими особами робіт несе Підрядник.

3.2.6. Забезпечити вироблені відповідно до умов цього Договору роботи на об'єкті усіма необхідними матеріалами (згідно з додатком №2), деталями і конструкціями, а також обладнанням та будівельною технікою.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ І ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Для фінансування робіт, Замовник в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору, оплачує Підряднику авансовий платіж в розмірі% від вартості демонтажних робіт і матеріалів (згідно з додатком №2) з урахуванням транспортних витрат. Авансовий платіж входить в загальну вартість робіт.

4.2. Розрахунок за виконаний етап робіт проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою №2 обома сторонами не пізніше днів після підписання акту. При цьому Замовник утримує% вартості виконаних робіт до закінчення робіт. Утримані суми виплачуються при остаточному розрахунку за виконані роботи.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після підписання обома сторонами акту прийому-здачі робіт, не пізніше днів після підписання акту.

4.3. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій за якістю пред'явленої роботи, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки і дефекти за свій рахунок, якщо ці недоліки і дефекти не є наслідком застосування неякісних матеріалів, наданих Замовником. Наявність недоліків і дефектів, а також терміни і порядок їх усунення визначається двостороннім актом Замовника і Підрядника.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

5.1. Гарантії якості роботи Підрядника, передбачені чинним на момент укладення цього Договору законодавством РФ, поширюються тільки на результати робіт, виконуваних Підрядником і залученими ним третіми особами відповідно до умов цього Договору.

5.2. Підрядник гарантує: Висока якість всіх вироблених їм на об'єкті робіт.

5.3. Гарантійний термін на результати робіт, виконаних Підрядником відповідно до умов цього Договору, встановлюється - з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних Підрядником робіт.

5.4. У разі виявлення в межах передбаченого п.5.3 гарантійного терміну, недоліків (дефектів), які обумовлені неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором, Підрядник зобов'язаний усунути такі недоліки за свій рахунок у погоджені з Замовником в письмовій формі терміни.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного на момент укладення цього Договору законодавством РФ.

6.2. Підрядник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам в зв'язку з виконанням планових робіт за цим Договором, якщо така шкода є наслідком неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

6.3. У разі порушення термінів виконання робіт, Підрядник сплачує штрафні санкції в розмірі% від вартості незакінчених робіт, але не більше% від кошторисної вартості Договору. У разі порушення термінів оплати робіт, Замовник сплачує штрафні санкції в розмірі% від вартості неоплачених робіт, але не більше% від кошторисної вартості Договору.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи військові дії на території виконання Договору, громадянські заворушення, епідемії, стихійні лиха та інше.

7.2. Наступ обставин по п.7.1 має бути належним чином засвідчено компетентними органами державного або місцевого управління.

7.3. Сторона, що не виконує свої зобов'язання в силу форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин протягом днів з дня настання форс-мажорних обставин. При відсутності такого повідомлення ця сторона не може посилатися на наявність таких обставин.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом поспіль, цей Договір може бути розірваний сторонами шляхом письмового повідомлення іншої сторони, при цьому сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки, що виключають претензії один до одного.

8. Вирішення спорів І РОЗБІЖНОСТЕЙ

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть мати місце в процесі виконання сторонами цього Договору, сторони дозволяють шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - в арбітражному суді м.

8.2. За взаємною згодою сторін для вирішення виниклих суперечок і розбіжностей, в якості третіх осіб, можуть бути залучені представники компетентних організацій, роз'яснення яких зі спірних питань можуть бути визнані сторонами вичерпними. Витрати по залученню таких осіб для вирішення спірних питань несе сторона, доводи якої будуть визнані невірними.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце за взаємною письмовою згодою сторін на умовах, передбачених чинним законодавством РФ.

9.2. Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі зупинки Замовником виконання робіт за цим Договором з причин, не залежних від Підрядника, на термін більше одного тижня.

9.3. Сторона, що вирішила розірвати Договір з підстав, передбачених п.п.9.1-9.4., Зобов'язана направити іншій стороні відповідне письмове повідомлення.

9.4. У разі розірвання Договору з підстав, передбачених п.п. 9.3. і 9.4., кожна зі сторін повинна компенсувати іншій стороні всі фактичні вироблені в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором витрати, в тому числі повернути кошти.

10. Інші умови

10.1. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, листування, переговори між сторонами, які стосуються даного Договору, втрачають силу.

10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений. Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони узгоджені сторонами і оформлені в письмовому вигляді.

10.3. У процесі дії цього Договору сторони керуються законодавством РФ. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміни законодавства, які можуть істотно вплинути на виконання умов цього Договору.

10.4. Цей Договір складений в двох примірниках, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Зразок договору на надання послуг з ремонту: квартири, обладнання, автомобіля

Ремонтні відносини регулюються договорами підряду.

В результаті цих робіт з'являються певні результати: відремонтовані квартири, залатані обладнання, автомобілі та побутова техніка.

В цілому, до таких договорів застосовуються норми Цивільного Кодексу, але в залежності від специфіки предмета або особливостей учасників, використовуються і інші закони.

Це відноситься, наприклад, до будівельного підряду, а в будь-яких споживчих відносинах, в тому числі і в ремонтних, важливий закон про захист споживачів.

Регулювання ремонтних відносин присвячена глава 37 Цивільного Кодексу.

предмет визначається в 702-й ст .: виконавець робіт (підрядник) зобов'язується на умовах іншої сторони (замовника) виконати роботи.

Обов'язок замовника - своєчасно прийняти результати робіт і оплатити їх.

Предмет договору обов'язково повинен бути вказаний згідно 432-й ст., без цього договір не буде вважатися укладеним.

Інша необхідна умова - початковий і кінцевий терміни ремонтних робіт або їх загальний термін (1 тиждень, 2 місяці і ін.)

Цивільний кодекс РФ. Стаття 702. Договір підряду

 1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.
 2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

Цивільний кодекс РФ. Стаття 432. Основні положення про укладення договору

 1. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Істотними є умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.
 2. Договір укладається шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) однієї зі сторін і її акцепту (прийняття пропозиції) іншою стороною.

Всі інші пункти, в тому числі і ціна, можуть не вказуватися 709-я стаття.

Розглянемо предмет конкретного ремонтного договору.

Наприклад: в договорі на надання послуг по ремонту квартири предмет може бути сформульований так: «Виконавець зобов'язується протягом трьох місяців провести роботи в квартирі, розташованій по т-то адресою, перераховані в додатку №1 до договору, а замовник приймає результат, в порядку передбаченому т-то пунктом і виплачує виконавцю суму, зазначену в т-то пункті, згідно з порядком розрахунків, передбаченому т-то пунктом ».

Терміни є істотною умовою і обов'язково повинні вказуватися.

Без цього договір не буде визнаний дійсним і не спричинить юридичних наслідків: замовник не зможе вимагати виконання роботи і виплати неустойок, а якщо передавалася передоплата, то буде мати право вимагати тільки простого повернення суми.

Зазвичай термінів присвячують окремий розділ контракту.

Тому, часто передбачають порядок зміни термінів - 706-я ГК пункт 2.

 1. Якщо із закону або договору підряду не випливає обов'язок підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників). У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника.
 2. Підрядник, який залучив до виконання договору підряду субпідрядника в порушення положень пункту 1 цієї статті або договору, несе перед замовником відповідальність за збитки, завдані участю субпідрядника у виконанні договору.
 3. Генеральний підрядник несе перед замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядником відповідно до правил пункту 1 статті 313 і статті 403 цього Кодексу, а перед субпідрядником - відповідальність за невиконання або неналежне виконання замовником зобов'язань за договором підряду. Якщо інше не передбачено законом або договором, замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником.
 4. За згодою генерального підрядника замовник має право укласти договори на виконання окремих робіт з іншими особами. У цьому випадку зазначені особи несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання роботи безпосередньо перед замовником.

У договорі потрібно вказати початковий і кінцевий терміни (або загальний), можна вказати проміжні.

Крім термінів ремонтних робіт, які є обов'язковими, додатково вказують терміни приймання робіт замовником і терміни оплати.

Відповідальність замовника за зрив термінів приймання передбачена в 720-й і 738-й статтях: виконавець має право продати результат роботи третім особам, а отриману суму, за вирахуванням своїх витрат, повернути замовнику в порядку, передбаченому 327-й ст.

Якщо терміни приймання та оплати в договорі точно не прописані, то вони виробляються в розумний строк після виконання робіт в повному обсязі - 314-я і 711-я статті.

Виконавець може виконати свої зобов'язання достроково.

У тому випадку, якщо сторони займаються підприємницькою діяльністю, на таку можливість має бути спеціальна вказівка ​​в законі або в договорі - 315-я ст.

з 711-й ст. п. 1 випливає необхідність згоди замовника на «достроковість» і в інших випадках.

Зазвичай, в договорах надання ремонтних послуг вказують, що виконавець «вправі здати результат робіт достроково».

Це не позначається на його винагороду.

Якщо в момент дії договору для замовника стає очевидним, що роботи своєчасно виконані бути не можуть, він має право відмовитися від виконання і вимагати відшкодування збитків - 715-я стаття пункт 2.

Схожим чином захищений і підрядник на випадок невиконання замовником зустрічних зобов'язань (оплати, надання матеріалів і ін.) - 328-я і 719-я статті.

Цивільний кодекс РФ. Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань

 1. Зустрічним визнається виконання зобов'язання однієї зі сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною.
 2. У разі ненадання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання зобов'язання або наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін, сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання цього зобов'язання і вимагати відшкодування збитків. Якщо обумовлене договором виконання зобов'язання вироблено не в повному обсязі, сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання в частині, що відповідає ненадання виконання.
 3. Якщо зустрічне виконання зобов'язання вироблено, незважаючи на ненадання іншою стороною обумовленого договором виконання свого зобов'язання, ця сторона зобов'язана надати таке виконання.
 4. Правила, передбачені пунктами 2 і 3 цієї статті, застосовуються, якщо договором або законом не передбачено інше.

Цивільний кодекс РФ. Стаття 719. Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором підряду

 1. Підрядник має право не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором підряду, зокрема ненадання матеріалу, обладнання, технічної документації або підлягає переробці (обробці) речі, перешкоджає виконанню договору підрядником, а також при наявності обставин , очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено у встановлений термін (стаття 328).
 2. Якщо інше не передбачено договором підряду, підрядник за наявності обставин, зазначених в пункті 1 цієї статті, має право відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків.

724-я стаття визначає дуже важливий для замовника термін пред'явлення претензій у зв'язку з поганою якістю робіт - гарантійний, або «розумний» в межах двох років (пункт 2).

Дотримання термінів в ремонтних відносинах дуже важливо, тому що в разі загибелі речі, при простроченні, ризик несе сторона, що прострочила.

Наприклад, якщо замовник запізнився з прийманням відремонтованого автомобіля, і він був знищений стихійним лихом, ремонт все одно доведеться оплатити - 705 стаття пункт 2.

У договорі має бути вказана точна ціна або спосіб її визначення 709-я ст.

Якщо сторони про це забули, то для визначення ціни може бути використані інші документи, попередні договори, якщо цей не перший, і, тільки в крайньому випадку ціна буде визначатися за правилами 424-я ст. пункт 3: як зазвичай сплачується при інших таких же обставин.

Якщо в договорі не вказано інше, ціна вважається твердою і не підлягає зміні.

Можливість зміни прописується наприклад так: «У разі зростання витрат виконавця, ціна, зазначена в пункті т-то підвищується пропорційно зрослим витратам, про що сторони складають додаткову угоду, що є частиною цього договору».

Тверда або строго певна (наприклад, 10 000 руб.) Ціна змінюється тільки при істотному зростанні витрат виконавця - ст. 709 пункт 6-ї.

Схоже правило стосовно до побутового ремонту міститься в 33-й ст. споживчого закону.

Особлива вимога до побутових робіт міститься в 735 ст .: ціна повинна бути конкретно визначена угодою сторін.

Договори побутового ремонту, наприклад, автомобіля та електроніки вимагають суворого вказівки ціни 735-я ст., а без цього він не буде вважатися укладеним.

Якщо в договорі не вказано інше, оплата в повному обсязі проводиться по завершенні робіт, але іноді передбачається передоплата (завдаток або аванс) - 711-я ст. п. 2, або тільки аванс, але не завдаток в споживчих договорах - 735-я ст.

Цивільний кодекс РФ. Стаття 735. Ціна та оплата роботи Ціна роботи у договорі побутового підряду визначається угодою сторін і не може бути вище встановлюється чи регульованої відповідними державними органами. Робота оплачується замовником після її остаточної здачі підрядником. За згодою замовника робота може бути оплачена ним при укладенні договору повністю або шляхом видачі авансу.

Контрактом передбачаються обов'язки як виконавця, так і замовника.

 • виконати ремонтні роботи і здати її результат точно в строк;
 • строго дотримуватися завдання замовника і особливі вимоги (стандарти, ТУ та ін.);
 • виконувати роботи своїм коштом 704-я стаття, дбайливо ставитися до матеріалів, виконувати роботи на свій страх і ризик;
 • своєчасно інформувати замовника: про зростання витрат; про необхідність перегляду кошторису; про непридатність матеріалу; про можливі несприятливі наслідки виконання вказівки (наприклад, замовник вимагає порушення технології фарбування автомобіля); про інші обставини як під час виконання договору, так і до його укладення 716-я ст. п.1,732-я ст .;
 • якщо по ремонтному договору підрядник залучив інших осіб для виконання, то він зобов'язаний відповідати за їх дії 706-я ст.;

Глава 37 Цивільного Кодексу містить і деякі інші вимоги до виконавця і його конкретні обов'язки при певних обставинах.

Обов'язки замовника:

 • своєчасно прийняти та оплатити результат ремонтних робіт 720-я ст.
 • в передбачених випадках надавати виконавцю сприяння (надавати матеріали, обладнання, документацію та ін. - 718-я стаття)

Сторони можуть в договорі вказати і інші умови, що не суперечать закону, наприклад, стовідсоткову передоплату, тверді терміни приймання робіт, форми звітності виконавця (звіти виконавця) і ін.

При порушенні зобов'язань однієї зі сторін, інша має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків 393-а ст.

Виконавець одержує такі права в разі прострочення або ухилення замовника від приймання робіт, а замовник - при невиконанні, або при затримці виконання.

В цьому випадку, збитки стягуються в частині не покритій неустойкою - 394-я ст.

Цивільний кодекс РФ.Статья 393. Обов'язок боржника відшкодувати збитки

 1. Боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.
 2. Збитки визначаються відповідно до правил, передбачених статтею 15 цього Кодексу.
 3. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, при визначенні збитків беруться до уваги ціни, що існували в тому місці, де зобов'язання мало бути виконано, в день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора, а якщо вимога добровільно задоволено не було, - в день пред'явлення позову. Виходячи з обставин, суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни, існуючі на день винесення рішення.
 4. При визначенні упущеної вигоди враховуються вжиті кредитором для її отримання заходи і зроблені з цією метою приготування.

Цивільний кодекс РФ.Статья 394. Збитки і неустойка

 1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено неустойку, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою. Законом або договором можуть бути передбачені випадки: коли допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків; коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойки; коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки.
 2. У випадках, коли за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено обмежену відповідальність (Стаття 400),збитки, що підлягають відшкодуванню в частині, не покритій неустойкою, або понад її, або замість неї, можуть бути стягнуті до меж, встановлених таким обмеженням.

Для споживчих відносин відповідальність виконавця за прострочення встановлена 28-й ст. п. 5 закону про захист споживачів і становить 3 відсотки за кожний день (або навіть годину, якщо термін встановлений в годинах).

Відповідальність підрядника передбачена також 723-й ст. і може включати в себе: безоплатне усунення недоліків, зниження ціни, відшкодування витрат та ін.

Ремонт обладнання, автомобіля та ін. Техніки

Якщо у відносинах бере участь громадянин, то вони регулюються нормами про побутовому підряді і законом про захист споживачів.

У договорі надання послуг по ремонту техніки, обладнання, автомобіля важливо детально прописати його предмет: перелік несправностей, які виконавець зобов'язується усунути, а якщо для проведення ремонту потрібно придбати додаткові деталі, то, крім ціни робіт, потрібно узгодити ціну цих деталей.

Також не просто важливо, а необхідно узгодити термін ремонту, конкретну ціну 735-я ст. - це обов'язково, розумно прописати в договорі неустойку за порушення терміну виконання робіт.

Якщо виконавець пропонує споживачеві свій типовий договір на надання послуг з ремонту автомобіля, то потрібно знати свої права, передбачені параграфом 2 гл. 37 ГК і законом про захист споживачів.

Умови, що погіршують положення громадянина будуть незначні (наприклад, неустойка менше трьох відсотків за день прострочення, а більше трьох можна).

У разі, якщо замовником є ​​споживач, також застосовуються норми споживчого законодавства.

У договорі надання послуг по ремонту приміщення потрібно прописати хто надає витратні матеріали і хто відповідає за їх збереження.

Як і в будь-якому підрядному договорі, обов'язково зазначаються: терміни робіт (початковий і кінцевий, або «твердий»); можливість пролонгації; порядок приймання; відповідальність сторін і розмір неустойки.

Сторони можуть прописати в договорі і будь-які інші умови, наприклад, про те, де будуть проживати робочі під час проведення ремонту квартири.

Ремонтні відносини вкрай різноманітні і складні.

Незважаючи на те, що вони детально регулюються законом, потрібно приділяти їм багато уваги при їх оформленні в кожному конкретному випадку.

Чим докладніше буде прописаний предмет, чіткіше вказані терміни і відповідальність за прострочення, тим ефективніше і безболісніше для сторін будуть складатися ремонтні відносини.

Особливо важлива передбачливість в споживчих відносинах, де замовник має менше можливостей впливати на виконавця і де йому, як правило, пропонують типову форму договору підрядника.

Виконавцю, в свою чергу, не потрібно забувати про адміністративної відповідальності за включення в договір зі споживачем незаконних умов.

+7 (812) 627-13-61 (Санкт-Петербург)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

62 − 54 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map